Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie

Opole, 20 czerwca 2016r.

WB.6740.1.635.2016.JS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

 W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

informuję,

że Starosta Opolski, wszczął dnia 17 czerwca 2016r. na wniosek LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80/718 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych w Zawadzie na działce nr: 928/102 i 913/102 k.m. 2, obręb Zawada.

Z treścią wniosku i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML