Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.49.2016.BS - odwodnienie Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-06-16

OŚ. 6341.49.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 25.04.2016 r., postępowania na wniosek Pana Macieja Kruszki  z zakładu Atmoterm SA w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Roberta Motały Prezesa Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o., 46-030 Murów, ul. Wolności 4 (pismo Lp. 4502/2016 z dnia 25-04-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb odwodnienia zakładu drzewnego w Murowie przy ul. Wolności 4, gm. Murów, tj.:

I.  Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego R-C, istniejącym  wylotem  w km 1+164, wód opadowych i roztopowych.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 25,7730 ha, zredukowana Fzr=8,7719 ha,
w tym powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, składy, ciągi komunikacyjne):

całkowita Fc = 7,3700 ha, zredukowana Fzr=5,8960 ha.

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z całej zlewni:

Qobl.= 1149,12 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 131 l/s *ha, Qmaxh= 1034,20 m3/h,  Qśrd = 146,36 m3/d, Qmaxr = 54561,0 m3/rok.

Wody opadowe i roztopowe magazynowane są w szczelnym (betonowym zbiorniku retencyjnym o powierzchni F = 0,5454 ha i głębokości retencyjnej h = 0,7 m. Objętość użytkowa zbiornika V uż = 3816,94 m3

Zrzut wód opadowych ze zbiornika, do rowu melioracyjnego R-C w km 1+164, w obliczeniowej ilości: Q obl.= 40,3 l/s.

Wylot ścieków: rura betonowa  ø 400 mm, współrzędne geograficzne wylotu:  N 50o51’42.93”; E 17o56’14.12”.

 

II. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód obejmuje działkę numer  10/1 am 3 obręb Murów, właściciel Skarb Państwa, zarządca:  PGL LP Nadleśnictwo Kup.

 

III. Wygaszenie na wniosek strony, dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odprowadzanie do rowu R-C, wód opadowych i roztopowych
z terenu zakładu drzewnego w Murowie, udzielone  zakładowi Stora Enso Wood Products Sp. z o.o., 46-030 Murów, ul. Wolności 4, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.20.2012.BS z dnia 19 marca 2012 r.    

Urządzenie wodne:  studnia ujmująca czwartorzędowy poziom wodonośny o głębokości 26 m, na wniosek strony, pozostaje jako niezbędna do ewentualnej przyszłej eksploatacji zakładowego ujęcia wody.   

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML