Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX sesja Rady Powiatu Opolksiego - V kadencja

Opole, 2016.06.08

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie zwołuję XX sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, w tym:

 1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr 140/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015.,

 2. zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego,

 3. dyskusja nad ww. sprawozdaniami,

 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok.

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok, w tym:

 1. zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2015 rok – Uchwała Nr 10/16 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r.

 2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Uchwała Nr /2016 z dnia 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok.

8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały nr XVIII/119/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. określającej na 2016 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

 2. załatwienia skargi z dnia 3 maja 2016 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Opolu,

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Terminy posiedzenia komisji:

- Budżetu 13.06.2016 r. godz. 15.30

- Polityki Społecznej 14.06.2016 r. godz. 10.00 w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim

 

PDFProjekt Uchwały Nr XX-134-16 RPO z dnia 16.06.2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XX-135-16 RPO z dnia 16.06.2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XX-136-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. sprawie zmiany Uchwały nr VIII11916 z dnia 14 kwietnia 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XX-137-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 3 maja 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XX-138-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XX-139-16 RPO z dnia 16.06.2016 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XX-139-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XX-139-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. - Przedsięwzięcia.pdf
 

Wersja XML