Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach

Opole, 19 maja 2016 r.

WB.6740.2.3.2016.AH

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

 

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 19 maja 2016 r. (znak WB.6740.2.3.2016.AH) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

1455/7, 1453/7, 1307/7 , 1452/7, 1751/7, 2105/7, 2516/7, 617/7, 619/7, 621/7, 2104/7, 1458/7, 1739/7, k. m. 3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki,

 - poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

    1741/7, 1210/7, 2334/7, 1130/7, 1771/178, k. m. 3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki

   - nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:

1210/7, 2334/7, 1130/7, k. m. 3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 200 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML