Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.42.2016.ZW - odwodnienie ronda DW 459 Opole - Sławice

Opole 2016-05-23

OŚ.6341.42.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo l.dz. 204/2016 z dnia 16.03.2016 r. pana Kazimierza Kurowskiego z Pracowni Projektowej PROKOM z siedzibą: 45-057 Opole ul. Ozimska 8 Ip. działającego w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą: 45- 512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66 (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dyrektora MZD w Opolu pana Arkadiusza Karbowiaka – pismo nr TP2.051.15.1.2015 z dnia 22.12.2015 r.), poprawiony i uzupełniony: pismem l.dz. 303/2016 z dnia 06.05.2016 r. oraz pismem l.dz. 322/2016 z dnia 17.05.2016 r, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 – ul. Opolskiej na odcinku od km 0+026,30 do km 0+164,20 w zakresie budowy ronda, przebudowy zjazdu publicznego na ul. Ceglaną – drogę gminną wewnętrzną i budowy zjazdu publicznego na działkę nr 5/14 a.m. 62 obręb Półwieś w m. Opole”, na:

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:

 

 1. Wylotu W1 - wód opadowych i roztopowych zebranych z części układu komunikacyjnego j.w. za pomocą wpustów ulicznych wd4 i wd5 z osadnikami, zlokalizowanego w projektowanej studni S1 na zarurowanym odcinku rowu melioracyjnego RB w km 1+345, na działce  nr 73 a.m. 5 obręb Półwieś
  gm. Opole, o poniższych parametrach:
  • rodzaj materiału: beton,
  • średnica wylotu 300 mm,
  • rzędna dna wylotu: 150,67 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1        N: 50o 41’ 47,70”       E: 17o 52’ 37,80”

 

b.Wylotu W2 - wód opadowych i roztopowych zebranych z części układu komunikacyjnego j.w. za pomocą wpustów ulicznych wd6 i wd7 z osadnikami, zlokalizowanego w projektowanej studni S3 na wlocie do projektowanego zarurowania odcinku rowu melioracyjnego RB w km 1+369, na działce  nr 2 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole, o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W2        N: 50o 41’ 47,53”       E: 17o 52’ 36,57”

 

c.Wylotu W3 - wód z odcinka rowu przydrożnego, częściowo zarurowanego, zlokalizowanego w projektowanej studni S1 na zarurowanym odcinku rowu melioracyjnego RB w km 1+345, na działce  nr 73 a.m. 5 obręb Półwieś
gm. Opole , o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W3        N: 50o 41’ 47,70”       E: 17o 52’ 37,80”

 

 1. Przebudowę urządzeń wodnych:

 

 1. Rowu przydrożnego DW459 – od km 0+057,80 do km 0+134,50, zlokalizowanego na działkach: nr 564/48 a.m. 4 obręb Sławice gm. Dąbrowa; nr 1/1, 3, 2, 5/14, 5/13, 5/2 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole i 73 a.m. 5 obręb Półwieś gm. Opole, o przekroju trapezowym, głębokości od 1,0 m do 1,7 m, szerokości w dnie od 0,4 m do 0,8 m, na długości 90 m, polegającej na jego zasypaniu i wykonaniu w jego miejsce:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przebudowywanego odcinka rowu przydrożnego DW459:

 

początek:        N: 50o 41’ 48,23”       E: 17o 52’ 34,73”

koniec:            N: 50o 41’ 47,32”       E: 17o 52’ 38,15”

 

 1. Rowu melioracyjnego RB – zlokalizowanego na działkach: nr 2,3 a.m. 62 obręb Półwieś gm. Opole, o przekroju trapezowym, głębokości od 1,1 m
  do 1,3 m, szerokości w dnie od 0,7 m do 0,9 m, polegającej na jego zarurowaniu, na długości 24 m, rurociągiem średnicy 1000 mm, zakończonym z jednej strony wlotem N1, z drugiej studnią S1 zlokalizowaną na istniejącym,  zarurowanym odcinku rowu RB w km 1+345  oraz drenażu francuskiego nr 3 w śladzie zarurowanego odcinka rowu RB włączonego do projektowanej studni S1 zlokalizowanej na zarurowanym odcinku rowu RB w km 1+345

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przebudowywanego odcinka rowu melioracyjnego RB:

 

początek:        N: 50o 41’ 47,56”       E: 17o 52’ 36,65”

koniec:            N: 50o 41’ 47,63”       E: 17o 52’ 37,13”

 

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z układu komunikacyjnego j.w. wpustami ulicznymi z osadnikami wd4, wd5 do studni S1 zlokalizowanej na zarurowanym odcinku rowu RB w km 1+345 za pośrednictwem wylotu W1
  o średnicy 300 mm, w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q = 3,92 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 108,19 l/s*ha

 

Qmaxh= 5,62 m3/h,

Qśrd= 0,38 m3/d,

Qmax.roczne = 138,6 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z układu komunikacyjnego j.w. wpustami ulicznymi z osadnikami wd6, wd7 do studni S3 zlokalizowanej na  zarurowanym odcinku rowu RB w km 1+369 za pośrednictwem wylotu W2
  o średnicy 800 mm, w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q = 9,52 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 108,19 l/s*ha

 

Qmaxh= 13,21 m3/h,

Qśrd= 1,05 m3/d,

Qmax.roczne = 383,6 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez odcinek przydrożnego rowu DW459 do projektowanej kanalizacji deszczowej,
  za pośrednictwem wylotu W3 o średnicy 500 mm, do studni S1 zlokalizowanej na istniejącym, zarurowanym odcinku rowu RB w km 1+345, w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych

Q = 1,73 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 108,19 l/s*ha

 

Qmaxh= 2,45 m3/h,

Qśrd= 0,21 m3/d,

Qmax.roczne = 77,00 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML