Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn

Opole 2016-04-18

OŚ.6341.19.2016.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Waldemara Jaworskiego z Pracowni Badań i Ekspertyz GEOSERWIS z siedzibą: 46-060 Prószków, Winów ul. Ligudy 12a działającego w imieniu: pani Urszuli Szymały zam. 46-083 Stare Siołkowice ul. Zapłocie 31, państwa Arkadiusza i Justyny Mendel zam. 47-243 Bogacica ul. Zamkowa 2 oraz pani Małgorzaty Pomykały zam. 46-030 Murów ul. Myśliwska 8
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego:

 

A.Dla pani Małgorzaty Pomykały na szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

I.Piętrzeniu wód Młynówki rzeki Brynicy jazem zlokalizowanym w km 0+850 do rzędnej 148,50 m npm przez okres całego roku.

 

II.Piętrzeniu (gromadzeniu) wód w stawach:

 

1.na stawie nr 10 (towarowy) o powierzchni lustra wody Fzw = 2,7417 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 20 do rzędnej 148,40 m npm przez okres całego roku

2.w magazynie ryb o powierzchni lustra wody Fzw = 0,0216 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 22 do rzędnej 148,40 m npm w okresie od 1 listopada do 27 lutego każdego roku

 

III.Poborze wód:

 

1.z rzeki Brynicy dla potrzeb stawu nr 10 (towarowego) za pomocą mnicha wpustowego nr 23 w km 11+000  (napełnienie stawu, podtrzymanie zalewu
w stawie i wymiana wody na potrzeby tlenowe ryb) w ilościach:

 

Lp

Ilość wody

Jednostka

okres

 

 

I

II

1-20

III

21-31

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Q

l/s

31,7

31,7

20,5

3,2

3,7

3,9

4,3

4,3

4,2

3,9

3,4

31,7

31,7

2

Qśrd

m3/d

2 738,9

2 738,9

1 774,1

280,3

322,9

339,5

372,7

372,7

365,5

334,8

296,8

2 738,9

2 738,9

3

Qmaxh

m3/h

114,1

114,1

73,9

11,7

13,5

14,1

15,5

15,5

15,2

13,9

12,4

114,1

114,1

4

Qokres

m3

84905

76689

35482

3083

9687

10524

11180

11552

11332

10043

9202

82166

84905

Razem pobór wody wyniesie:

Qmaxrok = 440 751 m3/rok

2.z Młynówki rzeki Brynicy dla potrzeb magazynu ryb za pomocą mnicha wpustowego nr 21 w km 00+975 w ilościach:

a)Napełnienie stawu w dniu 31 października każdego roku w ilości

 

Q = 4,7 l/s

Qśrd = 408,2 m3/d

Qmaxh = 17,0 m3/h

Qokres = 408,2 m3/okres

 

b)Wymiana wody w stawie na potrzeby tlenowe ryb w okresie od 1 listopada do 27 lutego każdego roku) :

 

       Q = 0,45 l/s

Qśrd = 38,9 m3/d

Qmaxh = 1,6 m3/h

Qokres  = 4629 m3/okres

 

Razem pobór wody wyniesie:

Qmaxrok = 5037 m3/rok

Łączny pobór wody dla stawów wyniesie:

Qmaxrok = 528 834 m3/rok

 

IV.Zrzucie wód:

1.ze stawu nr 10 (towarowego) za pomocą mnicha zrzutowego nr 20 do Młynówki rzeki Brynicy w km 0+671, w okresie od 1 do 30 listopada każdego roku
w ilościach :

 

Q = 10,6 l/s

Qśrd = 913,9 m3/d

Qmaxh = 38,1 m3/h

Qmaxrok = 27417 m3/rok

 

2.z magazynu do Młynówki rzeki Brynicy za pomocą mnicha spustowego nr 22
w km 0+855, w ilościach i  terminach:

a) w dniu 28 lutego każdego roku w celu opróżnienia wody ze stawu w ilości:

 

Q = 4,5 l/s

Qśrd = 388,8 m3/d

Qmaxh = 16,2 m3/h

Qokres = 288,8 m3/okres

 

b) w okresie od 1 listopada do 27 lutego każdego roku (wymiana wody w stawie) w ilościach:

Q = 0,45 l/s

Qśrd = 38,9 m3/d

Qmaxh = 1,6 m3/h

Qokres  = 4629 m3/okres

Razem zrzut wody z magazynu

Qmaxrok = 4918 m3/rok

Łącznie zrzut wody ze stawu nr 10 i magazynu w okresie roku wyniesie:

Qmaxrok = 32 335 m3/rok

 

B.Dla pani Urszuli Szymały na szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

I.Piętrzeniu wód rzeki Brynicy jazem zlokalizowanym w km 10+990 do rzędnej 148,40 m npm przez okres całego roku.

 

II.Piętrzeniu (gromadzeniu) wód w stawach:

1.stawie nr 1a o powierzchni lustra wody Fzw = 0,75 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 12 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 21 marca
do 15 października każdego roku.

2.stawie nr 1 o powierzchni lustra wody Fzw = 0,65 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 11 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 21 marca
do 15 października każdego roku.

3.stawie nr 2 o powierzchni lustra wody Fzw = 1,02 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 10 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 21 marca
do 15 października każdego roku.

4.stawie nr 3 o powierzchni lustra wody Fzw = 1,12 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 9 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 21 marca
do 15 października każdego roku.

5.stawie nr 4 o powierzchni lustra wody Fzw = 1,12 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 8 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 21 marca
do 15 października każdego roku.

6.stawie nr 5 o powierzchni lustra wody Fzw = 1,37 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 7 do rzędnej 148,50 m npm przez okres całego roku.

 

III.Poborze wód:

 

1.z  rzeki Brynicy do  napełnienia stawów i podtrzymania zalewu w stawach 1a, 1, 2, 3, 4, i 5 oraz wymianę wody w stawie nr 5 (potrzeby tlenowe ryb w okresie
od 1 listopada do 20 marca) , za pomocą mnicha wpustowego nr 1 w km 11+814
do stawu nr 1a, za pomocą mnicha wpustowego nr 2 w km 11+766 do stawu nr 1, za pomocą mnicha wpustowego nr 3 w km 11+714 do stawu nr 2, za pomocą mnicha wpustowego nr 4 w km 11+614 do stawu nr 3, za pomocą mnicha wpustowego nr 5 w km 11+508 do stawu nr 4, za pomocą mnicha wpustowego nr 6 w km 11+424 do stawu nr 5 w terminach i ilościach:

 

Lp

Ilość wody

Jednostka

okres

 

 

I

II

1-20

III

21-31

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1-15

X

16-30

X

XI

XII

1

Q

l/s

11,8

11,8

11,8

60,6

8,4

8,9

9,7

9,7

9,5

8,7

7,8

11,8

11,8

11,8

2

Qśrd

m3/d

1 019,5

1 019,5

1 019,5

5 232,4

722,3

765,5

834,6

834,6

817,3

748,2

670,5

1 019,5

1 019,5

1 019,5

3

Qmaxh

m3/h

42,5

42,5

42,5

218,0

30,1

31,9

34,8

34,8

34,1

31,2

27,9

42,5

42,5

42,5

4

Qokres

m3

31605

28547

20390

57556

21669

23731

25039

25873

25338

22447

10057

16312

30586

31605

Razem pobór wody :

Qmaxrok = 370 754 m3/rok

 

IV.Zrzucie wód:

1.ze stawów (spuszczanie stawów) do rowu BR–11, w okresie od 16 do 30 października każdego roku za pomocą mnicha zrzutowego nr 12 w km 0+830
ze stawu nr 1a, za pomocą mnicha zrzutowego nr 11 w km 0+762 ze stawu nr 1,
za pomocą mnicha zrzutowego nr 10 w km 0+660 ze stawu nr 2, za pomocą mnicha zrzutowego nr 9 w km 0+546 ze stawu nr 3, za pomocą mnicha zrzutowego nr 8
w km 0+458 ze stawu nr 4, za pomocą mnicha zrzutowego nr 7 w km 0+390
ze stawu nr 5 w ilości:

 

Q = 34,9 l/s

Qśrd = 3 015,0 m3/d

Qmaxh = 125,6 m3/h

Qokres = 45 225 m3/okres

2.ze stawu nr 5 (wymiana wody na potrzeby tlenowe ryb) do rowu BR–11
za pomocą mnicha zrzutowego nr 7 w km 0+390 w okresie od 1 listopada do 20 marca każdego roku w ilości:

 

Qśrd = 1 027,5 m3/d

Qmaxh = 42,7 m3/h

Q = 11,8 l/s

Qokres = 143 850 m3/okres 

 

                        Roczny zrzut wody ze stawów wyniesie :

Qmaxrok = 189 075 m3/rok

 

 

C.Dla państwa Arkadiusz i Justyny Mendel na szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

I.Piętrzeniu (gromadzeniu) wód w stawach:

 

1.stawie nr 6 o powierzchni lustra wody Fzw = 2,52 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 18 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 1 kwietnia
do 15 października każdego roku.

2.stawie nr 7 o powierzchni lustra wody Fzw = 1,48 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 17 do rzędnej 148,50 m npm w okresie całego roku.

3.stawie nr 8 o powierzchni lustra wody Fzw = 1,52 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 16 do rzędnej 148,50 m npm w okresie całego roku.

4.stawie nr 9 o powierzchni lustra wody Fzw = 2,27 ha za pomocą mnicha zrzutowego nr 19 do rzędnej 148,50 m npm w okresie od 1 kwietnia
do 15 października każdego roku.

 

 

 

III.Poborze wód:

 

1.z rzeki Brynicy do  napełnienia stawów i podtrzymania zalewu w stawach 6, 7, 8
i 9 oraz wymianę wody w stawie nr 7 lub 8  (potrzeby tlenowe ryb w okresie od 1 listopada do 30 marca) , za pomocą mnicha wpustowego nr 13 w km 11+320 do stawu nr 6, za pomocą mnicha wpustowego nr 14 w km 11+200 do stawu nr 7, za pomocą mnicha wpustowego nr 15 w km 11+104 do stawu nr 8, za pomocą mnicha wpustowego nr 13 w km 11+320 i syfonu pomiędzy stawem nr 6 i 9 do stawu nr 9  w terminach i ilościach:

 

Lp

Ilość wody

Jednostka

okres

 

 

I

II

III

1-20

IV

21-30

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1-15

X

16-30

X

XI

XII

1

Q

l/s

19,3

19,3

19,3

70,8

17,2

17,7

18,8

18,8

18,6

17,6

16,3

19,3

19,3

19,3

2

Qśrd

m3/d

1 667,5

1 667,5

1 667,5

6 120,8

1 485,5

1 532,6

1 626,8

1 626,8

1 606,6

1 519,1

1 411,4

1 667,5

1 667,5

1 667,5

3

Qmaxh

m3/h

69,5

69,5

69,5

255,0

61,9

63,9

67,8

67,8

66,9

63,3

58,8

69,5

69,5

69,5

4

Qokres

m3

51693

46691

50026

122416

14855

47510

48804

50431

49805

45573

21171

26680

50026

51693

 

Razem pobór wody :

Qmaxrok = 677 373 m3/rok

 

IV.Zrzucie wód:

 

1.ze stawów (spuszczanie stawów) do rowu BR–11,w okresie od  16 do 30 października każdego roku za pomocą mnicha zrzutowego nr 18 w km 0+250 ze stawu nr 6, za pomocą mnicha zrzutowego nr 17 w km 0+151 ze stawu nr 7, za pomocą mnicha zrzutowego nr 16 w km 0+060 ze stawu nr 8, za pomocą mnicha zrzutowego nr 19 w km 0+060 ze stawu nr 9 w ilościach:

Q = 66,1 l/s

Qśrd = 5712,7 m3/d

Qmaxh = 238,0 m3/h

Qokres = 85690 m3/okres

2.ze stawu (wymiana wody na potrzeby tlenowe ryb) nr 8 do rowu BR–11 za pomocą mnicha zrzutowego nr 16 w km 0+060 lub ze stawu nr 7 do rowu BR–11 za pomocą mnicha zrzutowego nr 17 w km 0+151 w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku w ilości:

 

Qśrd = 1672,0 m3/d

Qmaxh = 69,7 m3/h

Q = 19,3 l/s

Qokres = 252472 m3/okres

Roczny zrzut wody ze stawów:

Qmaxrok = 338 162 m3/rok

Stan prawny działek, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.stawy pani Małgorzaty Pomykały (staw nr 10 i magazyn)

 

b.stawy pani Urszuli Szymały (stawy nr 1a, 1, 2, 3, 4, 5)

 

c.stawy państwa Arkadiusza i Justyny Mendel (stawy nr 6, 7, 8, 9)

 

d.jaz na rzece Brynicy w km 10+990

 

e.jaz na Młynówce rzeki Brynicy w km 0+850

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

 

Jaz na rzece Brynicy w km 10+990

50o 48’ 58,4” N          17o 48’ 26,7” E

Jaz na Młynówce rzeki Brynicy km 0+850

50o 48’ 54,4” N          17o 48’ 27,0” E

Mnich wpustowy nr 1

50o 48’ 53,0” N          17o 49’ 04,4” E

Mnich wpustowy nr 2

50o 48’ 53,6” N          17o 49’ 02,3” E

Mnich wpustowy nr 3

50o 48’ 54,2” N          17o 48’ 59,3” E

Mnich wpustowy nr 4

50o 48’ 55,4” N          17o 48’ 54,3” E

Mnich wpustowy nr 5

50o 48’ 49,8” N          17o 48’ 49,8” E

Mnich wpustowy nr 6

50o 48’ 56,0” N          17o 48’ 45,5” E

Mnich zrzutowy nr 7

50o 49’ 03,2” N          17o 48’ 45,5” E

Mnich zrzutowy nr 8

50o 49’ 01,7” N          17o 48’ 48,7” E

Mnich zrzutowy nr 9

50o 48’ 60,0” N          17o 48’ 52,7” E

Mnich zrzutowy nr 10

50o 48’ 58,8” N          17o 48’ 57,3” E

Mnich zrzutowy nr 11

50o 48’ 57,2” N          17o 49’ 03,1” E

Mnich zrzutowy nr 12

50o 48’ 56,9” N          17o 49’ 05,2” E

Mnich wpustowy nr 13

50o 48’ 55,8” N          17o 48’ 41,1” E

Mnich wpustowy nr 14

50o 48’ 55,8” N          17o 48’ 34,0” E

Mnich wpustowy nr 15

50o 48’ 58,0” N          17o 48’ 30,9” E

Mnich zrzutowy nr 16

50o 49’ 03,9” N          17o 48’ 29,1” E

Mnich zrzutowy nr 17

50o 49’ 03,3” N          17o 48’ 34,0” E

Mnich zrzutowy nr 18

50o 49’ 02,9” N          17o 48’ 38,8” E

Syfon do stawu nr 9

50o 49’ 03,3” N          17o 48’ 42,3” E

Mnich zrzutowy nr 19

50o 49’ 04,4” N          17o 48’ 29,2” E

Mnich zrzutowy nr 20

50o 48’ 59,1” N          17o 48’ 17,8” E

Mnich wpustowy nr 21

50o 48’ 55,3” N          17o 48’ 27,0” E

Mnich zrzutowy nr 22

50o 48’ 55,1” N          17o 48’ 25,4” E

Mnich wpustowy nr 23

50o 48’ 57,6” N          17o 48’ 26,2” E

Środek stawu nr 1a

50o 48’ 54,8” N          17o 49’ 05,5” E

Środek stawu nr 1

50o 48’ 55,3” N          17o 49’ 02,1” E

Środek stawu nr 2

50o 48’ 56,2” N          17o 48’ 57,9” E

Środek stawu nr 3

50o 48’ 57,5” N          17o 48’ 53,2” E

Środek stawu nr 4

50o 48’ 59,0” N          17o 48’ 49,0” E

Środek stawu nr 5

50o 48’ 59,1” N          17o 48’ 45,3” E

Środek stawu nr 6

50o 48’ 59,2” N          17o 48’ 39,6” E

Środek stawu nr 7

50o 49’ 00,0” N          17o 48’ 34,1” E

Środek stawu nr 8

50o 49’ 01,0” N          17o 48’ 29,8” E

Środek stawu nr 9

50o 49’ 05,6” N          17o 48’ 34,8” E

Środek stawu nr 10

50o 48’ 59,1” N          17o 48’ 22,4” E

Środek magazynu ryb

50o 48’ 55,2” N          17o 48’ 26,1” E

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w Urzędzie Gminy w Popielowie w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

                                                                                                           Z up. Starosty

                                                                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                                           Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML