Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.43.2016.BS - odwodnienie terenu RSP Wydrowice

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-04-19

 

OŚ. 6341.43.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

o wszczęciu w dniu 07-04-2016 r., postępowania na wniosek przedstawicieli zakładu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, 49-100 Wydrowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej wylotem ścieków zlokalizowanym w km 16+638, wód opadowych i roztopowych, z terenu gospodarstwa rolnego RSP w Wydrowicach – działki nr 115/5, części  działki nr 112 (teren stacji paliw) am 3 obręb Wydrowice, gm. Niemodlin.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: Fc = 1,0227 ha,

w tym powierzchnie: utwardzone- 0,7917 ha,  dachów- 0,2310 ha.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Qm = 103,35 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 128 l/s*ha, t=10 min, p=50%

Qmaxh = 372,06 m3/h, Qśrd = 13,47 m3/d, Qmaxr = 4 931 m3/rok.

Urządzenia oczyszczające:

-działka nr 115/5 - separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem firmy Ekol- Unikon typ ESK-BH 10/100/1000DR

-działka nr 112 (teren stacji paliw) – separator piasku EuroHEK Omega o pojemności 2000 l, separator węglowodorów PEK Filter klasy I o przepływie 15 l/s.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

-wylot ścieków, koryto rzeki -  działka 18/2 am 2 obręb Wydrowice, właściciel: Skarb Państwa, trwały  zarząd Marszałek Województwa Opolskiego  (WZMiUW w Opolu)

- rejon wylotu - działka nr 13 am 2 obręb Wydrowice, właściciel: RSP w Wydrowicach.

Dotychczasowe pozwolenie na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia działki nr 115/5 (poprzedni numer 115/2), udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.21.2014.BS z dnia 4 marca 2014 r. z uwagi na zmianę zakresu pozwolenia, zgodnie z art. 136 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie cofnięte na wniosek strony.  

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML