Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.47.2016.BS o wydaniiu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoiprawnego OŚ.BSz.6223-3/09

 

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole                                                                                                                                                                     Opole, 2016-04-18

 

OŚ. 6341. 47. 2016.BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.),

informuję,

      o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowu przydrożnego wód opadowych i roztopowych, w ramach planowanego przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Prószków – Zimnice Małe (od km 16+545 do km 19+557) wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 45, gm. Prószków,  udzielonego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-3/09 z dnia 11 lutego 2009 r. z uwagi na fakt, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w przewidzianym ustawowo terminie 3 lat.  

 

      Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

      Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- Urzędzie Miejskim w Prószkowie,

- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul.1 Maja 29 pok.209,

w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń w gminie Prószków (w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie,  tablicach ogłoszeń w miejscowościach Prószków oraz Zimnice Małe) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej  obu Urzędów.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML