Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2016-04-07

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 1. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2015 roku.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu opolskiego).
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2015 rok.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego grodzkiego i ziemskiego w roku 2015.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2015 rok.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. załatwienia skargi z dnia 22 lutego 2016 r. na działalność Starosty Opolskiego,
 2. załatwienia ponowionej skargi na działalność Starosty Opolskiego,
 3. przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”,
 4. przyjęcia do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020”,
 5. określenia na 2016 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego”,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”,
 7. ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

   Stefan Warzecha

Posiedzenia komisji:

Polityki Gospodarczej – 11.04.2016 r. o godz. 14.30 (Uchwały Nr Nr: XVIII/117/16, XVIII/120/16)

Budżetu – 11.04.2016 r. o godz. 15.30 (Uchwały Nr Nr: XVIII/119/16, XVIII/121/16, XVIII/122/16, XVIII/123/16)

Polityki Społecznej – 12.04.2016 r. o godz. 15.00 (Uchwały Nr Nr: XVIII/118/16, XVIII/119/16)

Rewizyjnej – 14.04.2016 r. o godz. 9.30 (Uchwały Nr Nr: XVIII/115/16, XVIII/116/16).

PDFSprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2015 r.pdf
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu.pdf
PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2015 r.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2015 rok.pdf
PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-115-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lutgeo 2016 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-116-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie załatwienia ponownionej skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-117-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przyjecia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-118-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ześrodków PFRON Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-119-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie określenia na 2016 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-120-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap I.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-121-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-122-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-123-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 16.04.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 16.04.2016.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVIII-117-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. - Plan transportowy dla Powiatu Opolskiego.pdf
 

Wersja XML