Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.27.2016.BS- odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania w Jołowej

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2016-04-04

 

OŚ. 6341.27.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 10-03-2016 r., postępowania na wniosek Pana Jerzego Roczka Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu (pismo znak O.OP.I-2.5301.OG.DK45.9.2016.IS z dnia 09-03-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 45 w m. Jełowa (skrzyżowanie z ul.Wiejską) w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, gm. Łubniany, w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy  skrzyżowania drogi krajowej nr 45 (dalej zwana DK 45) z ul. Wiejską), relacji Opole –    Kluczbork,  w m. JEŁOWA :

1. na przebudowę rowu drogowego lewostronnego, na odcinku DK 45 od km 123+407,29 do   km 123+796,30 polegająca na polegająca na przesunięciu rowu oraz poprawie parametrów   rowu w pasie drogi:

       - szerokość dna rowu  - 0,40 m

       - głębokość rowu – 0,35-1,25 m

       - nachylenie skarp 1 : 1,5

       - skarpy ii dno umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw

       - spadek dna od 0,33 % do 0,64 %,

    w tym zarurowanie rowu na odcinkach:

       - w km  123+549,21÷123+565,87 – długość L = 16,66 m rurociąg ø 800 mm, spadek
          0,30%, rzędna wlotu -176,34 m npm, rzędna wylotu 176,34 m npm;

       - w km 123+573,71÷123+597,41 – długość L = 22,70 m rurociąg ø 800 mm, spadek
          0,30%, rzędna wlotu -176,48 m npm, rzędna wylotu 176,41 m npm;

 

2. na przebudowę rowu drogowego prawostronnego, na odcinku DK 45 od km 123+407,29 do     km 123+796,30 polegająca na polegająca na przesunięciu rowu oraz poprawie parametrów   rowu w pasie drogi:

       - szerokość dna rowu  - 0,40 m

       - głębokość rowu – 0,35-1,25 m

       - nachylenie skarp 1 : 1,5

       - skarpy ii dno umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw

       - spadek dna od 0,33 % do 0,64 %,

    w tym zarurowanie rowu na odcinkach:

       - w km  123+572,00÷123+601,98 – długość L = 29,98 m rurociąg ø 800 mm, spadek
          0,30%, rzędna wlotu -176,20 m npm, rzędna wylotu 176,12 m npm,

       - w km 123+633,70÷123+656,17 – długość L = 22,47 m rurociąg ø 800 mm, spadek
 0,30%, rzędna wlotu -176,35 m npm, rzędna wylotu 176,29 m npm;

 

3. na wykonanie wylotów ścieków z przykanalików wpustów deszczowych ø 500 mm   z osadnikiem:

      -Wp01 o średnicy rury wylotowej ø 200, rzędna dna wylotu 176,44 m npm, lokalizacja
        wylotu: w km 123+499,59 rowu lewostronnego,

      -Wp02 o średnicy rury wylotowej ø 200, rzędna dna wylotu 177,05 m npm, lokalizacja
        wylotu: w km 123+602,87 rowu prawostronnego.

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania  
projektowanymi wylotami z wpustów Wp01, Wp02 do rowów drogowych:

      -Wp01 w km 123+499,59 rowu lewostronnego,

      -Wp02 w km 123+602,87 rowu prawostronnego,

     podczyszczonych w osadnikach wód opadowych i roztopowych z odwodnienia skrzyżowania DK45 z ul. Wiejska w Jełowie.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni Fc = 1,135 ha, Fzr = 0,1150 ha

        Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 14,98 l/s dla
  q =130 l/s*ha, Qmaxh = 0,108 m3/h, Qśrd = 2,52 m3/d,  Qmaxr = 920,0 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód:

- 618/18, 621/8 am 7 oraz  484/60, 412/57, 415/57, 418/57 482/57 am 6 - właściciel Skarbu
  Państwa, we władaniu  GDDKiA  Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6

- 409/57 am 6 - właściciel osoba fizyczna

- nr 620/8 - właściciel  osoba fizyczna.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML