Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy drobiu w Jaczowicach

Opole, 05 kwietnia 2016r.

WB.6740.1.203.2016.JS

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

informuję,

że Starosta Opolski, decyzją z dnia 05 kwietnia 2016r. nr 200/2015, zatwierdził projekt budowlany i udzielił, Panu Tomaszowi Michalczyk, pozwolenia na budowę obejmującą zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolno-hodowlanym - ferma drobiu w skład której wchodzą: 4 budynki kurników do chowu drobiu o obsadzie 40tys. sztuk (160DJP), budynek magazynu jaj z częścią socjalno-biurową oraz mieszkalną, budynek magazynu paszowo-zbożowego, 8 zbiorników wybieralnych na ścieki przemysłowe, zbiornik na ścieki feralne,  4 silosy na pasze, 6 zbiorników naziemnych na gaz LPG, studnia, agregat, łącznik oraz place i drogi manewrowe w Jaczowicach, gm. Niemodlin, na działce nr: 51/1 k.m. 1, obręb Jaczowice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML