Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.38.2016.ZW - odwodnienie układu komunikacyjnego dz nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki

Opole 2016-04-01

OŚ.6341.38.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Artura Śliwińskiego z firmy Projektowanie w Budownictwie „atmoSAN” z siedzibą: 45-286 Opole ul. Skautów Op. 7/106, działającego w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzenia wodnego: modułowego systemu skrzynek rozsączających (firmy Wavin typ Q-Bic), ułożonych w poziomie, w jednej warstwie, tworzących podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji układu retencyjno-rozsączającego:

N: 50o 48’ 24,10”       E: 17o 53’ 33,52”

  1. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z obszaru układu komunikacyjnego na działce nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki, do ziemi, za pośrednictwem wylotu kanału deszczowego ø 250 mm oraz modułowego systemu skrzynek rozsączających j.w, zlokalizowanych na działce nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gmina Dobrzeń Wielki w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Q = 29,05 l/s,

dla natężenia deszczu miarodajnego q = 139,1 l/s*ha

Qmaxh= 26,15 m3/h,

Qśrd= 11,0 m3/d,

Qmax.roczne = 1 814,75 m3/rok.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML