Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.12.2016.BS - oczyszczalnia ścieków w Graczach.

STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

 

 

Opole, 2016-03-23

OŚ. 6341. 12. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 15 lutego 2016 r., postępowania na wniosek Pana Adama Piętki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w GRACZACH o RLM 1047,  do Kanału Magnuszowickiego, istniejącym wylotem ścieków zlokalizowanym w km rzeki 4+050.

Wnioskowane ilości odprowadzanych ścieków:

 

 Q maxh = 18,5 m3/h,

 Q śrd =  178,0 m3/d,

 Q maxr = 64 970,0 m3/rok.

Pozwolenie na zrzut ścieków do wód powierzchniowych wydane będzie jak dla oczyszczalni o RLM < 2000, zlokalizowanej poza aglomeracją tj.:

Zawiesiny ogólne         

 50 mg/dm3

BZT5                                   

 40 mgO2/dm3

ChZTCr                  

 150 mgO2/dm3

 

Lokalizacja wylotu oraz zasięg szczególnego korzystania z wód – zrzutu ścieków, dotyczy nieruchomości: 

- działka nr 580/16 am2 obręb Gracze  - szczelny rów opaskowy, właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu,

-  działki nr 581, 291/14 am2 obręb Gracze  - Kanał Magnuszowicki, właściciel Skarb Państwa Marszałek Województwa Opolskiego (administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu).

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Graczach, udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-2/06 z dnia 23-03-2006 r., z uwagi na zakończony termin obowiązywania pozwolenia z dniem 29-02-2016 r., zostanie wygaszone.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML