Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego -OŚ.6341.28.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej oraz drogi woj. 457 Stare Siołkowice - Chróścice

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

      45-068 Opole

 

 

Opole, 2016-03-22

OŚ. 6341. 28. 2016. BS                                                                               

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469 z późn.zm.),

zawiadamiam

 

o wszczęciu w dniu 09.03.2016 r., postępowania na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM, Opole, ul. Ozimska 8, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Opolskiego (pismo L.dz. 182/2016 z dnia 08-03-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,  w ramach zadania; „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 24+756 ÷ 26+527,4”,  w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

a) na wykonanie trzech  wylotów z kanalizacji deszczowej:

    W1, W2, do rowu melioracyjnego R-A (wyloty przed przepustem drogowym w km rowu 1+043) oraz W3 do rowu drogowego w km 26+364,8, na działkach 

b) na przebudowę istniejących rowów drogowych (na granicy pasa drogowego i działek osób fizycznych) 

- Rów nr 1 od km 24+801,2 do km 25+780,9):

- Rów nr 2 od km 25+928,1 do km 26+170,5):

- Rów nr 3 od km 26+188,6 ÷ 26+275,7):

c) Zarurowanie rowów przydrożnych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:

- od km 25+780,9 do km 25+834,2:

- od km 25+928,1 do km 25+837,9:

- od km 26+275,7 do km 26+364,8:

- od km 26+500,2 do km 26+523,9:

d) Wykonanie przepustów pod zjazdami16 szt. na działkach o numerach:

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do  rowów melioracyjnego R-A (Wyloty W1, W2) oraz do rowu drogowego (Wylot W3)  wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia projektowanego ciągu pieszo –  rowerowego oraz drogi woj. nr 457  Stare Siołkowice – Chróścice.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni całkowita F = 1,2545 ha, zredukowana Fzr = 0,7638 ha.

    Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

    Qobl.= 117,46 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 136,32 l/s, Qmaxh= 167,72 m3/h,  Qśrd = 14,64 m3/d, Qmaxr = 5346,6 m3/rok.

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:  obejmuje działki stanowiące załącznik niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29,  pok.209  w godzinach pracy urzędu.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML