Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.24.2016.ZW - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ul. Kwoczka i Urbana Opole Wójtowa Wieś

Opole 2016-03-15

OŚ.6341.24.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Romualda Maciantowicza z firmy AKWA-SERWIS Projektowanie w Zakresie Inżynierii Lądowej, Wodnej i Środowiska z siedzibą: 47-113 Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy 54, działającego w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą: 45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dyrektora MZD w Opolu Arkadiusza Karbowiaka, przesłany przy postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZO-7107-32/16 z dnia 07 marca 2016 r. do Starosty Opolskiego wskazanego niniejszym postanowieniem, jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku MZD w Opolu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego:
  1. Wylotu W1 - wód opadowych odprowadzanych do rzeki Olszynki
   w km 1+955 o poniższych parametrach:
   • rzędna dna wylotu: 153,20 m npm,
   • rzędna dna rzeki – odbiornika: 153,00 m npm
   • materiał, z którego wykonany będzie wylot: PP,
   • obudowa wylotu: ściana lewostronnego przyczółka mostu w km 1+955 rzeki Olszynki (w ciągu ul. Urbana)
   • średnica wylotu: 400 mm
   • umocnienie dna oraz skarp koryta rzeki na odcinku 2,0 m poniżej mostu,
    w którego lewym przyczółku znajduje się wylot ścieków.

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1        N: 50o 38’ 52,03”       E: 17o 53’ 39,25”

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:
  1. Odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z części dróg gminnych (jezdni, chodników i poboczy grawitujących do kanalizacji deszczowej), ulic Kwoczka i Urbana w Opolu dzielnica Wójtowa Wieś, do rzeki Olszynki w km 1+955, za pośrednictwem wylotu o średnicy 400 mm, zlokalizowanego na działce nr 17 a.m. 14 obręb Wójtowa Wieś gmina Opole w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych

Qm= 44,5 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 177,1 l/s*ha

Qmaxh= 55,30 m3/h,

Qśrd= 20,0 m3/d,

Qmax.roczne = 3 299,50 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML