Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.14.2016.BS- pobór wód podziemnych, odprowadzanie popłuczyn z SUW dla potrzeb ujęcia wody w Brzeziu

STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

Opole, 2016-03-03

OŚ. 6341. 14. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17.02.2016 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Macieja Tyralskiego z Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA SA, ul.Kwidzyńska 71, 51-415 Wrocław, działającego na podstawie pełnomocnictwa PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w Brzeziu, (pismo z dnia 12.02.2016 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków) dla potrzeb eksploatacji ujęcia wód podziemnych
w Brzeziu k/Opola, w zakresie:

I. pozwolenia wodnoprawnego na  pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych  (neogeńskich), za pomocą dwóch studni głębinowych 1z, 2z zlokalizowanych na terenie SUW w Brzeziu, dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w BRZEZIU, w ilości:

Q max h = 120 m3/h

Q śr d =  1680 m3/d

Q maxd = 2450 m3/d

Q max r = 894 250 m3/rok

      przy wykorzystaniu zbiorników wody uzdatnionej  o pojemności V = 960 m3.

Pobór wód podziemnych następuje w ramach zasobów eksploatacyjnych, zatwierdzonych decyzja Wojewody Opolskiego znak OŚGW.IV-8530/58/84 z dnia 13.07.1984 r., w ilości Q eksp. = 200 m3/h przy depresji S = 10,5 m.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, do rzeki Brzeziczanki w km 1+736, oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody ujęcia w Brzeziu:  mieszaniny wód nadosadowych z popłuczyn z płukania czterech filtrów żwirowych z wodami opadowymi  i roztopowymi z terenu SUW,  w ilości:
                                Q max h  = 2,5  m3/h

Q śrd = 48  m3/d

             Q maxd = 60 m3/d

     Q max r  = 21 900 m3/rok

o dopuszczalnym składzie:

żelazo ogólne – 10 mg Fe/l

zawiesiny ogólne – 35 mg /l;

      - w okresie trwania deszczu, w obliczeniowej ilości:

Qobl = 17,28 l/s dla q = 96 l/s, dla p – 50 %, t = 15 min

o dopuszczalnym składzie:

żelazo ogólne – 10 mg Fe/l

zawiesiny ogólne – 35 mg /l

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

 

III.  Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- studnia 1z - działka nr 13 am 1 obręb Brzezie

- studnia 2z - działka nr 624/12 am 1 obręb Brzezie

właściciel PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w Brzeziu,

         - działka nr 716/98 am 8 obręb Brzezie  - właściciel Skarb państwa, trwały zarząd  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
           Opolu.

IV. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w Brzeziu oraz na odprowadzanie popłuczyn, udzielone BOT Elektrownia Opole SA w Brzeziu,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-14/06 z dnia 04.04.2006 r., z uwagi na zakończony z dniem 31-03-2016 r. termin obowiązywania pozwolenia, zostanie wygaszone.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML