Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.7.2016.BS - przebudowa odwodnienia parkingu w Osowcu, przy drodze krajowej nr 45

STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

Opole, 2016-03-02

OŚ. 6341. 7. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 28-01-2016 r., postępowania na wniosek Pana Jerzego Roczka Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu (pismo znak O.OP.I-2.2400.OS.16.2016.IS z dnia 26-01-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i osadnika wraz z separatorem dla dk 45 w miejscowości Osowiec Śląski”  na terenie parkingu zlokalizowanego w km drogi 116+815 ÷117+000, na działce nr 5/15 am 8 obręb Osowiec, gm. Turawa, w zakresie:

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie parkingu przy
   drodze krajowej (dalej zw.DK) 45 na  działce nr 5/15 am 8 obręb Osowiec :

1. na likwidację wylotów kanalizacji deszczowej:

   a/ wylotu W1  o średnicy ø 400 do rowu przydrożnego (dalej zw. R-P) w km 116+865  DK 45

   b/  wylotu W2  o średnicy ø 500 do rowu R-P w km 116+889 DK 45

   c/  wylotu W3  o średnicy ø 200 do rowu R-P w km 116+940 DK 45

   d/  wylotu W4  o średnicy ø 400 do rowu R-P w km 116+965 DK 45

2. na wykonanie wylotu ścieków z awaryjnego przelewu wód zmagazynowanych w zbiorniku
    retencyjnym o poj. 124,6 m3, do rowu przydrożnego R-P w km 116+865 DK 45,
    o parametrach:

     - rurociąg  o średnicy – DM200 mm

     - obudowa wylotu z prefabrykatu wg KPED 02,16 z zainstalowaną klapą zwrotną DN 200

- rzędna dna wylotu – 165,45 m npm

- rzędna dna rowu – 165,34 m npm

- rzędna terenu  – 166,51 m npm

- skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania   
projektowanym wylotem ścieków ø 200 mm do rowu przydrożnego R-P w km 116+865 DK 45, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z awaryjnego przelewu wód zmagazynowanych w zbiorniku retencyjnym o poj. 124,6 m3 z odwodnienia parkingu w OSOWCU przy drodze krajowej nr 45.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni Fc = 1,019 ha.

  Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 10,0 l/s -  wielkość przepływu regulowana przez zbiornik retencyjny (przepompownię).

  Qmaxh = 36,0 m3/h, Qśrd = 14,89 m3/d,  Qmaxr = 5436,6 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód:

- działka nr 5/18 am 8 obręb Osowiec  - właściciel Skarbu Państwa, we władaniu  GDDKiA Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML