Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2016.BS - odprowadzanie ścieków przemysłowych z kanalizacji deszczowo - przemysłowej z terenu działalności zakładów przy ul. Porcelitowej w Tułowicach

STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

Opole, 2016-02-29

OŚ. 6341. 5. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 18-01-2016  r., postępowania na wniosek Pana Tadeusza Cwynara Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tułowice, ul.Kościuszki 13, 49-130 Tułowice (pismo znak SUWiOŚ/52/16 z dnia 15-01-2016 r.) w sprawie: zmiany dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych, w skład których wchodzą:

- ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w strefie
    ekonomicznej na terenie byłej Fabryki Porcelitu Stołowego w Tułowicach,

     - popłuczyny ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach komunalnego ujęcia wód  
    podziemnych

     -  wody opadowe i roztopowe wraz z infiltracyjnymi z terenu strefy ekonomicznej oraz
z terenu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul.Świerczewskiego w Tułowicach komunalną kanalizacją przemysłowo – deszczową, istniejącym prawostronnym wylotem ścieków nr III ø 1000, do wód powierzchniowych Kanału Ulgi rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 0+660 w Tułowicach.

Pozwolenie udzielono decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.25.2011.BS z dnia 25 lipca 2011 r.

Wnioskowana zmiana dotyczy ograniczenia listy wskaźników zanieczyszczeń do wskaźników, dla których prowadzone dotychczas analizy jakości ścieków wykazały przekroczenie progu oznaczalności. 

 

Dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą: 

  1. w okresie bezdeszczowym:

      - Q śr d = 198,0 m3/d    

      - Q max h = 85,0 m3/h

      - Q max r = 56 643,0 m3/rok

   b. w okresie trwania deszczu:

      - Q śr d = 414,52 m3/d    

      - Q max h = 3 164,30 m3/h

      - Q max r = 143 848,78 m3/rok

      w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni F = 17,2 ha, Qobl = 489,18 l/s, przy q=77 l/s*ha, p=100%, t = 15 min. 

Wnioskowane dopuszczalne parametry i stężenia wskaźników zanieczyszczeń :

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Wartość dopuszczalna

1

Odczyn pH                  

 6,5-9,0

2

Temperatura                

 35 ºC

3

Zawiesiny ogólne         

 35 mg/dm3

4

BZT5                                   

 25 mgO2/dm3

5

ChZTCr                  

 125 mgO2/dm3

6

OWO   Ogólny Węgiel organiczny

 30 mgC/dm3

7

Azot amonowy

 10 mgNNH4/dm3

8

Azot azotanowy

 30 mgNNO3/dm3

9

Azot azotynowy *        

 1 mgNNO2/dm3

10

Azot ogólny                 

 30 mgN/dm3

11

Fosfor ogólny              

 2 mgP/dm3

12

Chlorki                        

 1000 mgCl/dm3

13

Siarczyny                    

 1 mgSO3/dm3

14

Siarczany                    

 500 mgSO4/dm3

15

Sód                             

 800 mgNa/dm3

16

Potas                           

 80 mgK/dm3

17

Żelazo ogólne              

 10 mgFe/dm3

18

Glin                            

 3 mgAl/dm3

19

Bar                             

 2 mgBa/dm3

20

Bor                             

 1 mgB/dm3

21

Cynk                           

 2 mgZn/dm3

22

Miedź                         

 0,5 mgCu/dm3

23

Nikiel                         

 0,5 mgNi/dm3

24

Chlor całkowity           

 0,4 mgCl2/dm3

25

Rodanki                      

 10 mgCNS/dm3

26

Fenole lotne                 

 0,1 mg/dm3

27

ASPC  (surfaktanty anionowe)

 5 mg/dm3

28

NSPC  (surfaktanty niejonowe)

10 mg/dm3

29

Substancje ekstrahujące się  eterem naftowym

50 mg/dm3

30

BTX (lotne węglowodory aromatyczne)

0,1 mg/dm3

31

AOX (adsorbowane związki chloroorganiczne)

1,0 mg/dm3

32

Suma (Cl+SO4)                                

1500 mgCl+SO4/dm3

33

Węglowodory  ropopochodne 

15 mg/dm3

 

* organ uwzględnił azot azotynowy z urzędu, jako wskaźnik charakterystyczny   dla   ścieków bytowych.    

 

Urządzenia oczyszczające ścieki:

- mechaniczna komunalna oczyszczalnia ścieków: dwa piaskowniki dwukomorowe o przepływie poziomym, długość osadnika 18 m

-podczyszczalnia zakładowa na terenie zakładu Kaye Aluminium Opole  Sp. z o.o. w Tułowicach;       

Lokalizacja wylotu ścieków nr III:

- działka nr 204/2 am 1 obręb Tułowice- własność Gmina Tułowice

- współrzędne geograficzne wylotu ścieków, układ 2000: X- 5607640.27; Y- 6475360.01.

Informuję, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych,  prawostronnym wylotem ścieków nr III, do wód powierzchniowych Kanału Ulgi rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 0+660 w Tułowicach, udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.25.2011.BS z dnia 25 lipca 2011 r., zgodnie z art. 136 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie cofnięte, z uwagi na wnioskowany zakres zmiany warunków ustalonych w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML