Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.132.2015.BS - budowa drogi gminnej łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim

STAROSTA OPOLSKI

      ul.1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-02-24

 

OŚ. 6341. 132. 2015.BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.),

informuję,

o udzieleniu Gminie Dobrzeń Wielki,  w drodze  decyzji nr OŚ.6341.132.2015.BS z dnia 24-02-2015 r., pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych), dla przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Stawy w m. Chróścice z ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+499.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 Decyzja oraz wykaz stron jest do wglądu w:

- Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul.1 Maja 29 wejście od ul. Reymonta 51- I piętro pok.209.

w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń w gminie Dobrzeń Wielki (w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki,  tablicach ogłoszeń w miejscowościach Chróścice i Dobrzeń Wielki), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  obu Urzędów.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML