Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku

Uchwała nr 514/16
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

spółkom wodnym w 2016 roku
 

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015, poz.469 z późn. zm.), Uchwały nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014, poz. 155), Uchwały Nr XV/97/15 z 17 grudnia 2015 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatopolski.pl, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                               

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa

2. Leonarda Płoszaj

3. Krzysztof Wysdak

4. Sybilla Stelmach

5. Rudolf Mohlek

PDFUchwała nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 - ogłoszenie
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 514/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 - wniosek
 

Wersja XML