Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. odwodnienia ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim - OŚ.6341.121.2015.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul.1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-01-28

OŚ. 6341.121. 2015. BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z  późn.zm.),

informuję,

o wydaniu decyzji znak OŚ.6341.121.2015.BS z dnia 28-01-2016 r. umarzającej postępowanie wszczęte w dniu 23.11.2015 r., na wniosek Pana Marcina Dobka z  Biura Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, 22-100 Chełm, ul. Matejki 7, pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki (pismo znak 2015/11/14/11/DW/1701/rłk z dnia 16-11-2015 r.) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim”, z powodu wycofania wniosku.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w pokoju nr 209 piętro II w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML