Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-01-27

OŚ. 6341. 138. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 14-12-20215 r., postępowania na wniosek Pana Henryka Klicha WODGEO, 49-120 Sławice, ul.Ogrodowa 4A, pełnomocnika Burmistrza Prószkowa  (pismo z dnia 11-12-2015 r.), przekazany do rozpatrzenia wg kompetencji, przez Prezydenta Miasta Opola – pismo znak OŚR.6341.113.2015.AW z dnia 11-12-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie wód oczyszczonych w separatorze, wód opadowych i roztopowych do rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul.Prószkowska),  wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni obejmującej  m.WINÓW, gm.Prószków:

- z części DW 414 - ul. Prószkowskiej

- z ul. Stara Droga

- z  ul. Ogrodowej

istniejącym, czołowym  wylotem ścieków o średnicy ø 400 mm, zlokalizowanym w Opolu, na działce nr 16 km 26 obręb Wójtowa Wieś.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- dróg: 0,4177 ha

- dachów: 0,0625 ha

- chodników: 0,0747 ha   

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do
wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód:

- działka nr 16 am 26 obręb Wójtowa Wieś - własność Województwo Opolskie, w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML