Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.127.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk

Prezydent Miasta Opola

Rynek - Ratusz

45-015 Opole

 

OŚR.6341.127.2015.AW                                                                        Opole, dnia 26.01.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 23) – zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek (bez numeru) z dnia 10.12.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza, przekazany postanowieniem nr ZO-7107-287/15 z dnia 21.12.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 28.12.2015 r. i daty uzupełnień: 21.01.2016 r., 25.01.2016 r.), w sprawie:

 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu RA-1 zlokalizowanego na działce nr 552/2, k.m. 1, obręb 0130 Szczedrzyk, jednostka ewidencyjna Ozimek – obszar wiejski, z części pasa drogowego drogi powiatowej klasy Z nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały, ul. Ozimskiej w miejscowości Szczedrzyk istniejącym wylotem W, na poniżej podanych warunkach:

Tabela 1. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot W:

 

 

 

 

Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=15 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=50% i przy natężeniu deszczu miarodajnego
106,3 dm³/s·ha)

Lp.

Nr wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia                     zlewni [ha]

Powierzchnia                     zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]

Średni dobowy
 zrzut [m³/d]

Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ]

1

Wylot W DN400 do rowu RA-1
w km 0+600

0,680

0,506

48,4

26,6

4393,6

 

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

 1. Wygaszenia decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-10/06 z dnia 15.03.2006 r. w części udzielającej Gminie Ozimek pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
  tj. na  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia drogi powiatowej nr 1706 relacji Ozimek – Kotórz Mały w miejscowości Szczedrzyk, z uwagi na zakończony w dniu 31.10.2015 r., termin obowiązywania ww. decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta

Kamila Wnuk-Skóbel

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Jednocześnie informuję, że:

Wersja XML