Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.88.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.26.2011.KWS

OŚR.6341.88.2015.AW                                                                          Opole, dnia 18.01.2016 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. 23) – zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 127 ust. 6 w związku z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015.469 ze zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.26.2011.KWS z dnia 03.11.2011 r. udzielającej, Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu W-1 z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1755 O – ul. Lipowej w Osinach w km 0+053 i wykonania przebudowy istniejącego rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1755 O – ulicy Lipowej w Osinach w km 0+053 ÷ 0+132 (działka nr 973/12 z k.m. 3, obręb Osiny, gmina Komprachcice) oraz na odprowadzanie wód opadowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z obszaru zlewni obejmującej teren odcinka drogi powiatowej nr 1763 O, stanowiącej ulicę Opolską w Osinach, do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1755 O – ul. Lipowa w Osinach za pośrednictwem wylotu W-1 (działka nr 973/12 z k.m. 3, obręb Osiny, gmina Komprachcice), w związku z tym, iż zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

 

Jednocześnie informuję, że:

 

Wersja XML