Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.86.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.25.2011.MK

 

OŚR.6341.86.2015.AW                                                                                                                                       Opole, dnia 18.01.2016 r.

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. 23) – zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 127 ust. 6 w związku z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015.469 ze zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.25.2011.MK z dnia 21.10.2011 r. udzielającej, Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu W kanalizacji deszczowej Ø500 mm do cieku Ptaszkówka w km 2+170 w Dębskiej Kuźni i 3 par studzienek chłonnych, na działce nr 870/223, a.m. nr 2, obręb Dębska Kuźnia, jednostka ewidencyjna Chrząstowice, wykonanych z kręgów betonowych D1200 mm oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z odcinka ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni o długości 1091 m oraz z terenów przyległych do ul. Wiejskiej, wylotem W do cieku Ptaszkówka w km 2+170 i na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni o długości 196 m, do ziemi za pomocą 3 par studzienek chłonnych, zlokalizowanych na działce nr 870/223, a.m. nr 2, obręb Dębska Kuźnia, jednostka ewidencyjna Chrząstowice, w związku z tym, iż zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

 

Jednocześnie informuję, że:

 

 

Wersja XML