Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - przejście wodociągiem pod Ryjcem Opole - Półwieś

Opole 2016-01-15

OŚ.6341.149.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 15.12.2015 r. pana Zdzisława Czuczwary z Zakładu Projektowania i Wykonawstwa PIWIS inż. Zdzisław Czuczwara z siedzibą: 45-069 Opole ul. 1 Maja 53 działającego w imieniu zakładu: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą: 45-222 Opole ul. Oleska 64, przesłane do Starosty Opolskiego przy postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZO-7107-292/15 z dnia 22.12.2015 r. (data wpływu 29.12.2015 r.) – wyznaczającym Starostę Opolskiego jako organ właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Ryjec w km 3+980, rurociągiem tłocznym sieci wodociągowej PE f 160 mm w rurze ochronnej 280 x 16,6 mm PE 100, długości 2,5 m, na głębokości min. 1,0 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 149,49 m npm  (rzędna dna cieku 150,70 m npm),

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Ryjec w km 3+980:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

            N: 50° 41’ 10,879”     E: 17° 51’ 56,1407”

Współrzędne geodezyjne przejścia w układzie 2000:

 

     X: 6490502,32            Y: 5616770,92

 

 

 

 

                                                                                  Z up. Starosty

                                                                                  Marek Parfimczyk

                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML