Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Oś.6341.120.2015.BS - odwodnienie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu, ul. Luboszycka 19

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia 07-01-2016 r.

OŚ. 6341. 120. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu z dniem 20-11-2015 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Łukasza Wacha Członka Zarządu Z-cy Dyrektora Spółki z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19 (pismo znak TT.290-11/15 z dnia 09.11.2015 r.), przekazanym do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu postanowieniem znak ZW-7107-247/15 z dnia 17.11.2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z  wód w zakresie odprowadzania, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu przy ul. Luboszyckiej 19, do rowu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Działkowej w Opolu, poprzez istniejące wyloty ścieków:

- ø 500 mm w km drogi 0+111

- ø 200 mm w km drogi 0+306.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- całkowita Fc = 6,0339 ha, w tym powierzchnia dróg i placów Fc = 4,2960 ha

- zredukowana Fzr = 0,696 ha,  w tym powierzchnia dróg i placów Fzr = 3,4368 ha

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych dla dwóch wylotów:

- Qobl = 560,0 l/s, przy qm=131 l/s*ha

- Qmaxh = 2016,0 m3/h

- Qśrd = 73,0 m3/d

- Qmaxr = 26 582,0  m3/rok.

Urządzenia oczyszczające: przed wylotem ø 200 – osadnik błota o przepływie poziomym, pojemności użytkowej: V = 15,05m3.

Lokalizacja wylotów ścieków:

- działka nr 392 am 7 obręb Zakrzów - właściciel Gmina Opole, administrator Miejski Zarząd
  Dróg  w Opolu 

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działka 1153/2  am  16 obręb Zakrzów - właściciel Gmina Opole, Polski Związek Działkowców w Warszawie,

- działka nr 1153/19 am 16 obręb Zakrzów – właściciel Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu

- działka nr 1153/12 am 16 obręb Zakrzów – właściciel Grzegorz Herman.

Wnioskowany termin udzielenie pozwolenia wodnoprawnego – 10 lat.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,  udzielone Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Opolu, ul.Luboszycka 19,  decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.I.KWS.6210/46d/2005 z dnia 27-12-2005 r.,
z uwagi na zakończony termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z dniem 26 grudnia 2015 r., zostanie wygaszone z urzędu.

Wersja XML