Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informaja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.125.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Czarnowąsach

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia 04.01.2016 r.

OŚ. 6341.125.2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 25.11.2015 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Mariusza Pelca Członka Zarządu Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3 (pismo znak PT/136/11/2015 z dnia 25-11-2015 r.),  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzania popłuczyn dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody
w Czarnowąsach
, gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie:

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego:

1. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych  - studni zastępczej nr IV,    o parametrach:

- głębokość otworu studziennego: 74 m ppt

- ujęty poziom wodonośny: cenoman

- obudowa studni: termoizolacyjna z tworzywa sztucznego typu Lange

- armatura studni: pompa głębinowa o parametrach nominalnych Qmax = 35,0 m3/h, Hmax = 45,0 m sł. wody zabudowana na głębokości 18,0 m, głowica studni, wodomierz MZ 100, przepustnica zaporowa 100 mm, czujnik Cluvo (zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- zasoby eksploatacyjne: studnia zastępcza będzie pracowała jako studnia uzupełniająca dla pozostałych studni ujęcia wody,  włączana naprzemiennie w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia tj. Qeksp.= 60 m3/h, S= 18,75, R = 382,6 m

 -  współrzędne geograficzne studni:  50o 43’08,9” N;  17o 54’15,2” E;

 

2. na zamianę obudowy studni nr III, z kręgów żelbetowych ø 1800 mm na obudowę   termoizolacyjną z tworzywa sztucznego typu Lange. 

 

II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:

1.  na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, z utworów cenomańskich (kredy górnej),  za pomocą studni wierconych ujęcia wody w Czarnowąsach:

        dla potrzeb komunalnych wodociągu grupowego Czarnowąsy, w ilości:

 

      przy zastosowaniu 2-ch zbiorników wyrównawczych terenowych wody czystej o łącznej pojemności V = 300 m3.

 

      Pobór wód podziemnych następuje w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia w Czarnowąsach, zatwierdzonych decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 31.07.1978 r. znak GT.IV-8530/82/78 w ilości Q eksp. = 39,0 m3/h przy depresji S= 5,4-10,0 m ppt.

 

2. na wprowadzanie, do rzeki Jemielnicy w km 0+295, oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody ujęcia w Czarnowąsach – wód nadosadowych popłuczyn z płukania dwóch odżelaziaczy,   w ilości:

Q max h  = 20,0  m3/h

Q śrd = 40,0  m3/d

Q max r  = 14 640,0  m3/rok

o dopuszczalnym składzie:

żelazo ogólne – 10 mg Fe/l

zawiesiny ogólne – 35 mg /l.

      

III.  Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania  urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z
     wód:

- działka nr 397/85, 383/33 am 9 obręb Czarnowąsy - właściciel Gmina Dobrzeń Wielki,

         - działka nr 511 am 8 obręb Czarnowąsy  - właściciel Skarb państwa, trwały zarząd  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
           Opolu.

IV. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w Czarnowąsach oraz na odprowadzanie popłuczyn, udzielone Międzygminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-4/09 z dnia 10.03.2009 r., z uwagi na zmianę warunków udzielonego pozwolenia, zostanie na wniosek strony cofnięte.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML