Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2015.BS - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Raszowej

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-12-31

OŚ. 6341.142.2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 18.12.2015 r., postępowania na wniosek Pana Krzysztofa Mutz Wójta Gminy Tarnów Opolski, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych  oraz na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych ze Szkoły Podstawowej w przy ulicy Ozimskiej 55w m. RASZOWA, gm. Tarnów Opolski, tj.:

1.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej do  rozsączania ścieków, o parametrach:

   - wysokość – h = 2,28 m 

   - przekrój studni – kwadratowy 2,0 x 2,0 m

   - wewnątrz  studni zamontowana studzienka inspekcyjna ø 315 mm, w której na całej wysokości warstwy filtracyjnej ułożone zostaną rury   drenażowe ø 100 m

   - warstwa filtracyjna z tłucznia 40-60 mm. 

- współrzędne geograficzne posadowienia tuneli: N 50o36’6,27”, E 18o7’55,9”;

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania   do ziemi, oczyszczonych ścieków bytowych, w ilości:  Qmaxh = 0,12 m3/h,  Qśrd =1,2 m3/d,  Qmaxr = 1 051,2  m3/rok, 

    o dopuszczalnych parametrach:

    -  BZT5 -  25 mgO2/l

    -  ChZT Cr - 125 mgO2/l

    - zawiesiny ogólne – 35 mg/l.

 

Urządzenia oczyszczające ścieki - biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Inno – Clean+, w technologii SBR, dla RLM = 8.

Odległość użytkowego poziomu wodonośnego oraz wód gruntowych od dna studni chłonnej – do głębokości 5,3 nie nawiercono.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 990/210 am 3 obręb Raszowa, właściciel Gmina Tarnów Opolski.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML