Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2015.BS - odwodnienie zakładu STEGU Sp. z o.o. w Jełowej

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-12-29

OŚ. 6341. 115. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 12-11-2015 r. postępowania administracyjnego, na wniosek Macieja Skucika Vi-ce Prezesa Zarządu STEGU Sp. z o.o., 46-025 Jełowa, ul. Dworcowa 8, w sprawie w sprawie wydania decyzji o legalizacji dwóch wylotów ścieków, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia zakładu STEGU Sp. z o.o.ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa, do rowu leśnego zlokalizowanego na działce nr 233/18  am 11 obręb Jełowa, gm. Łubniany oraz wygaszenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie:

 

1. wydania decyzji o legalizacji  urządzeń wodnych, wykonanych bez wymaganego
   pozwolenia wodnoprawnego: dwóch wylotów ścieków ozn. jako:

   -W1 o średnicy ø 315 mm w km 3+710 rowu melioracyjnego (leśnego), współrzędne
    geograficzne: 50°79’28.41” N, 18°04’91,26” E

   -W6 o średnicy ø 200 mm  km 3+910 rowu melioracyjnego (leśnego), współrzędne
    geograficzne: 50°79’21.79” N, 18°05’16,21” E;

     

2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód, na odprowadzanie, do ziemi poprzez rów melioracyjny (leśny), sześcioma wylotami ścieków zlokalizowanymi w km rowu:

   - W1 - 3+710

   - W2 - 3+750

   - W3 - 3+790

   - W4 - 3+830

   - W5 - 3+870

   - W6 - 3+910

   wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu zakładu STEGU Sp. z o.o. w Jełowej przy ul. Dworcowej 8.   Powierzchnia odwadnianej zlewni:  całkowitej Fc = 2,7115 ha,  zredukowana Fzr = 2,1586 ha.

   Obliczeniowa miarodajna ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych (dla 6 wylotów): miarodajna Qobl. = 276,29 l/s przy q = 128,0 l/s*ha,   Qmaxh = 165,774 m3/h, Qśrd = 31,72 m3/d,   Qmaxr = 11576,45 m3/rok.

 Lokalizacja urządzeń wodnych oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 233/18 am 11 obręb Jełowa – właściciel Skarb Państwa, zarządca: PGL LP Nadleśnictwo Turawa.

3. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z odwodnienia terenu zakładu STEGU Sp. z  o.o.  w Jełowej, udzielone decyzją  Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-53/08 z dnia 14-01-2009 r., zgodnie
z wnioskiem strony zostanie wygaszone.

 Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML