Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - likwidacja 2 odcinków rowu B-R-2 w Biadaczu

Opole 2015-12-29

OŚ.6341.147.2015.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469
z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek panów: Jerzego Dryji Prezesa Zarządu oraz Romana Zabłockiego Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą: 45-032 Opole ul. Kard. B. Kominka 3, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków rowu melioracji wodnych szczegółowych R-B-2: od km 0+520 do km 0+690 (170 mb) i od km 0+740 do km 1+174 (434 mb) tj. na długości 604 mb, w związku z przystąpieniem do prac związanych z eksploatacją kruszywa naturalnego ze złoża Biadacz.

Parametry likwidowanych odcinków rowu:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanych odcinków rowu:

 

            N: 50o 44’ 27,69”        E: 17o 56’ 02,95”

            N: 50o 44’ 27,84”        E: 17o 56’ 35,62”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są odcinki rowu przewidziane do likwidacji::

 

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                                                             Z up. Starosty

                                                                                                                                             Marek Parfimczyk

                                                                                                                                             Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Wersja XML