Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 1716 O - ul. Kościelnej w m. KĄTY OPOLSKIE

OŚR.6341.105.2015.AW                                                                                       

   Opole, dnia 22.12.2015 r.

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013. 267 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 05.11.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Romualda Maciantowicza, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-244/15 z dnia 12.11.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 16.11.2015 r. i daty uzupełnień: 03.12.2015 r., 18.12.2015 r.) - zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu „bez nazwy” w km 1+440 (dz. nr 690/70 i nr 691/70, k.m. 1, obręb Kąty Opolskie), z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1716 O – ul. Kościelna w miejscowości Kąty Opolskie projektowanym wylotem W, na poniżej podanych warunkach:

Tabela 1. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot W:

 

 

 

 

Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=11,8 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=100% i przy natężeniu deszczu miarodajnego
119,0 dm³/s·ha)

Lp.

Nr wylotu kanału deszczowego

Powierzchnia                     zlewni [ha]

Powierzchnia                     zlewni zredukowanej [ha]

Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]

Średni dobowy
 zrzut [m³/d]

Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ]

1

Wylot W DN200 do rowu „bez nazwy” w km 1+440

0,12

0,10

8,4

5,3

868,3

 

 

 

  1. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu W wód opadowych i roztopowych DN200 do rowu „bez nazwy” w km 1+440, zlokalizowanego na działce nr nr 691/70, k.m. 1, obręb Kąty Opolskie.

Tabela 2. Parametry oraz lokalizacja urządzenia wodnego:

Lp.

Rodzaj urządzenia wodnego

Rzędna dna wylotu               [ m n.p.m.]

Rzędna dna odbiornika
[ m n.p.m.]

Współrzędne geograficzne

Szerokość geograficzna

N

Długość
geograficzna

E

1

Budowa wylotu W do rowu „bez nazwy” w km 1+440

154,80

154,40

50°33’36,53”

17°58’37,81”

 

      

Jednocześnie informuję, że:

 

Wersja XML