Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2015-12-10

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 zwołuję XV sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały nr VI/32/15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

2) przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020”,

3) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

4) powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVI Dożynek Powiatowych,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

7) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

8) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby    Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 5. dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
 6. głosowanie każdego wniosku osobno,
 7. głosowanie całej uchwały budżetowej.

9)  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                            Powiatu Opolskiego

                                                                                                  Stefan Wrzecha

PDFProjekt Uchwały Nr XV-90-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI-32-15 z dnia 19 marca 2015 r. określającej na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-91-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-92-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-93-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w spr powierzenia Gm Komprachcice prow zadania publ z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XVI Dożynek Powiat.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-94-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-95-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-96-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-97-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XV-98-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-98-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XV-98-15 RPO z dnia 17.12.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
 


 

Wersja XML