Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2015.BS - odwodnienie drogi gminnej w Krzanowicach w ramch realizacji inwestycji: budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Kwiatowej i Starej Drogi ,

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-12-10

OŚ. 6341. 123. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23.11.2015 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Sebastiana Raudzisa, SEWI ul.Oleska 117, 45-231 Opole, pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w związku z realizacją inwestycji „budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Kwiatowej i Starej Drogi w Krzanowicach”, gm. Dobrzeń Wielki, tj.:

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. na budowę urządzeń wodnych – wylotów ścieków:

a/ W-1 wylot lewostronny do rowu melioracyjnego nr R-B w km 0+823, o średnicy ø 300
    mm

b/ W-2 wylot prawostronny do rowu melioracyjnego nr R-B w km 0+823, o średnicy ø 300
     mm

c/ W-3 oraz W-4  wyloty do rowu drogowego drogi powiatowej nr 1707 O (w ciągu
    ul. Armii Ludowej), rurociągi o średnicy ø 150 mm, z przykanalików wpustów ulicznych
    włączone będą bezpośrednio  do projektowanego przepustu drogowego;

2. na przebudowę rowu melioracyjnego R-B w km 0+824÷0+834 polegającą   na przebudowie przepustu z rur betonowych średnicy 500 mm w km 0+824,0 poprzez  likwidację ścianki oporowej i wydłużenie przepustu o 10,0 m.  

3. na przebudowę rowu drogowego drogi powiatowej nr 1707 O (w ciągu ul. Armii Ludowej)   polegającą na budowie przepustu z rur betonowych średnicy 500 mm, o długości L = 27,5  m, pod zjazdem na projektowany odcinek drogi

 

II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania   do ziemi tj. do rowu melioracyjnego RB (wyloty W-1, W-2) oraz do rowu drogowego drogi   powiatowej nr 1707  O, do przepustu pod zjazdem projektowanej drogi (wyloty W-3, W-4),   wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nowobudowanej drogi gminnej w rejonie   ulicy Kwiatowej i Stara Droga w Krzanowicach:

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

Ozn. wylotu

Pow. całkowita [ha]

Pow.zredukowana

[ha]

W-1

0,18

0,12

W-2

0,12

0,080

W-3 , W-4

0,030

0,020

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

- dla natężenia deszczu miarodajnego qm =185 l/s*ha

 

Ozn.wylotu

Q miarod

[l/s]

Q maxh

[m3/h]

Qśrd

[m3/d]

Q max r

[m3/rok]

W-1

22,2

13,2

6,3

1042,0

W-2

14,8

8,8

4,2

694,6

W-3,W-4

3,7

2,2

1,1

173,7

suma

40,7

24,2

11,6

1910,3

 

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 613 am 2 obręb Krzanowice – własność: Gminy Dobrzeń Wielki

- działka nr 565 am 2 obręb Krzanowice – własność Powiat Opolski, trwały zarząd: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML