Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.105.2015.BS - odwodnienie ul. Kasztanowej w m. Kępa

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

Opole, 2015-11-19

OŚ. 6341. 105. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE-68/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. KĘPA, w  szczególności:

 

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi:

a/ skrzynek rozsączających - 2 zestawy,  o parametrach:

 

Lp.

Nr

 wpustu

Współrz.

wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

zestawu

[m]

Ilość modułów zestawie

[szt.]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie  *

dna urządz.

[m]

1

W19

50o42’47.61” 

17o56’53.70”

12,6

15

pojedynczy

1,10÷1,10

2

W20

50o42’48.43” 

17o56’49.84”

12,6

15

pojedynczy

1,10÷1,10

*  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

b/  drenażu rozsączającego – 6 zestawów, o parametrach:

      -    drenaż rozsączający DN500 o perforacji 360o z rur PVC-U

      -    min. naziom na drenażem 0,5 m

      -    ułożenie drenażu – w obsybce filtracyjnej owiniętej w geowłókninę filtracyjną z
            włókien polipropylenowych, ułożonych podłużnie lub równolegle, pojedynczo 
            podwójnie o poczwórnie, bez spadku, w pasie drogi

      -    pozostałe parametry zestawiono tabelarycznie:

 

Lp.

Nr wpustu

Współrz.

Wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

drenażu

[m]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie*

dna urządz.

[m]

1

W13

50o42’51.06” 

17o56’53.16”

4,75

Poczwórny /

2szerogowo

-równoległe

1,28÷1,30

50o42’51.12” 

17o56’53.19”

11,75

1,35÷1,30

50o42’51.05” 

17o56’53.21”

4,75

1,25÷1,27

50o42’51.11” 

17o56’53.24”

11,75

1,32÷1,27

2

W14

50o42’50.25” 

17o56’52.78”

16,5

Podwójny /

równoległy

1,35÷1,28

50o42’50.24” 

17o56’52.84”

16,5

1,32÷1,25

3

W15

50o42’49.28” 

17o56’52.29”

19

pojedynczy

1,20÷1,29

4

W16

50o42’46.72”

17o56’50.97”

15,5

Podwójny /

równoległy

1,40÷1,33

50o42’46.79” 

17o56’51.01”

20,5

1,32÷1,27

5

W17

50o42’46.05”

17o56’50.70”

18

pojedynczy

1,40÷1,32

6

W18

50o42’45.03”

17o56’50.18”

18

pojedynczy

1,40÷1,32

      *  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  
do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia rozsączające (skrzynki, drenaże)  z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,2524 ha, zredukowana Fzr = 0,2146 ha.

  Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 28,4 l/s, dla   natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha, Qmaxh = 101,98 m3/h, Qśrd = 8,85 m3/d,
  Qmaxr = 1335,0 m3/rok.

 

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz w zasięgu szczególnego korzystania z wód (zrzutu ścieków do ziemi):

-działki nr 594/91 km 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML