Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2015.BS - odwodnienie ul. Spacerowej w m. Kępa

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-11-19

OŚ. 6341. 104. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE-67/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Spacerowej  w m. KĘPA, w  szczególności:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania     wód opadowych i roztopowych do ziemi: skrzynek rozsączających - 5 zestawów,  o parametrach:

 

Lp.

Nr

 wpustu

Współrz.

wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

zestawu

[m]

Ilość modułów zestawie

[szt.]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie  *

dna urządz.

[m]

1

 

W36

 

50o42’41.02”

17o56’49.88”

12,6

15

Podwójny /

podłużny

1,19÷1,12

50o42’40.95”

17o56’49.83”

9,25

11

1,15÷1,11

2

W37

50o42’39.90”

17o56’49.16”

9,25

11

pojedynczy

1,15÷1,11

3

 

W38

 

50o42’38.85”

17o56’48.49”

4,2

5

Podwójny /

podłużny

1,10÷1,12

50o42’38.92”

17o56’48.54”

4,2

5

1,12÷1,12

4

 

W39

 

50o42’37.05”

17o56’47.35”

8,4

10

Podwójny /

podłużny

1,18÷1,09

50o42’37.12”

17o56’47.40”

5,9

7

1,10÷1,08

5

W40

50o42’36.48”

17o56’45.23”

8,4

10

Podwójny /

podłużny

1,17÷1,11

50o42’36.51”

17o56’45.11”

16,8

20

1,15÷1,10

*  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez skrzynki  rozsączające z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Spacerowej  w m. Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,1657 ha, zredukowana Fzr = 0,1407 ha.

 Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 18,6 l/s, dla   natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha, Qmaxh = 66,87 m3/h, Qśrd = 5,8 m3/d,   Qmaxr = 876,0 m3/rok.

 

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz w zasięgu szczególnego korzystania z wód (zrzutu ścieków do ziemi)

-działki nr 766/87, 767/87 am 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML