Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2015.BS - odwodnienie ul. Sportowej w m. Kępa

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-11-18

OŚ. 6341. 102. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE-65/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych
z odwodnienia drogi gminnej ul. Sportowej w m. KĘPA, w  szczególności:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi:

a/ skrzynek rozsączających - 2 zestawy,  o parametrach:

 

Lp.

Nr

 wpustu

Współrz.

wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

zestawu

[m]

Ilość modułów zestawie

[szt.]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie  *

dna urządz.

[m]

1

W30

50o42’42.65”

17o56’45.52”

10,9

13

Podwójny/

podłużny

1,28÷1,22

50o42’43.11” 

17o56’45.80”

12,6

15

1,40÷1,36

2

W35

50o42’35.07”

17o56’40.97”

    3,4  

4

Podwójny/

podłużny

1,15÷1,15

50o42’35.13” 

17o56’41.00”

4,2

5

1,15÷1,15

*  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

b/  drenażu rozsączającego – 2 zestawy, o parametrach:

      -    drenaż rozsączający DN500 o perforacji 360o z rur PVC-U

      -    min. naziom na drenażem 0,5 m

      -    ułożenie drenażu – w obsybce filtracyjnej owiniętej w geowłókninę filtracyjną z  włókien polipropylenowych, ułożonych podłużnie lub równolegle, pojedynczo lub    podwójnie, bez spadku, w pasie drogi,

      -    pozostałe parametry zestawiono tabelarycznie:

 

Lp.

Nr wpustu

Współrz.

Wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

drenażu

[m]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie*

dna urządz.

[m]

1

W31

50o42’40.09”

17o56’44.16”

8

Podwójny /

równoległy

1,30÷1,27

50o42’40.03”

17o56’44.12”

26

1,45÷1,28

2

W32

50o42’37.84”

17o56’42.79”

10

Podwójny /

równoległy

1,20÷1,25

50o42’37.90”

17o56’42.83”

12

1,34÷1,27

3

W33

50o42’36.96”

17o56’42.14”

17

Pojedynczy

1,20÷1,27

4

W34

50o42’36.22”

17o56’41.77”

19

Pojedynczy

1,30÷1,32

      *  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia rozsączające (skrzynki, drenaże)  z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Sportowej  w m. Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,1811 ha, zredukowana Fzr = 0,1540 ha.

  Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 21,1 l/s, dla   natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha,   Qmaxh = 73,18 m3/h, Qśrd = 6,34 m3/d,  Qmaxr = 959,0 m3/rok.

 

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz

w zasięgu szczególnego korzystania z wód (zrzutu ścieków do ziemi)

-działki nr 549/77, 550/77, 825/77 am 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML