Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2015.BS - odwodnienie ul. Nowej w m. Kępa

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

Opole, 2015-11-19

OŚ. 6341. 100. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE-62/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Nowej w m. KĘPA, w  szczególności:

 

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania
    wód opadowych i roztopowych do ziemi:

a/ skrzynek rozsączających - 2 zestawy,  o parametrach:

 

Lp.

Nr

 wpustu

Współrz.

wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

zestawu

[m]

Ilość modułów zestawie

[szt.]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie  *

dna urządz.

[m]

1

W3

 50o42’48.2”

 17o57’03.2”

8,4

10

pojedynczy

1,30÷1,26

2

W7

50o42’48.2”

17o57’03.2”

    21,8

26

pojedynczy

1,40÷1,22

*  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

b/  drenażu rozsączającego – 2 zestawy, o parametrach:

      -    drenaż rozsączający DN500 o perforacji 360o z rur PVC-U

      -    min. naziom na drenażem 0,5 m

      -    ułożenie drenażu – w obsybce filtracyjnej owiniętej w geowłókninę filtracyjną z  włókien polipropylenowych, ułożonych podłużnie,    pojedynczo, bez spadku, w pasie  drogi,

      -    pozostałe parametry zestawiono tabelarycznie:

 

Lp.

Nr wpustu

Współrz.

Wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

drenażu

[m]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie*

dna urządz.

[m]

1

W1

50o42’55.25”

17o56’41.02”

14

Pojedynczy

1,35÷1,28

2

W2

50o42’53.13”

17o56’39.98”

15

Pojedynczy

1,35÷1,28

3

W4

50o42’50.96”

17o56’38.80”

18

Pojedynczy

1,35÷1,24

4

W5

50o42’49.47”

17o56’38.06”

15

Pojedynczy

1,35÷1,28

5

W6

50o42’48.41”

17o56’37.52”

17

Pojedynczy

1,35÷1,27

      *  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia rozsączające (skrzynki, drenaże)  z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Nowej  w m. Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,1602 ha, zredukowana Fzr = 0,1362 ha.

 Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 18,0 l/s, dla
  natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha, Qmaxh = 64,73 m3/h, Qśrd = 5,61 m3/d,
  Qmaxr = 847,0 m3/rok.

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz

w zasięgu szczególnego korzystania z wód (zrzutu ścieków do ziemi)

-działki nr 465/97, 464/97 am 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML