Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inrormacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2015.BS- odwodnienie ul. Krótkiej w m. Kępa

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-11-18

OŚ. 6341. 99. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE-63/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Krótkiej w m. KĘPA, w  szczególności:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi:

a/ skrzynek rozsączających - 3 zestawy,  o parametrach:

 

Lp.

Nr

 wpustu

Współrz.

wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

zestawu

[m]

Ilość modułów zestawie

[szt.]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie  *

dna urządz.

[m]

1

W9

50o42’52.29” 

17o56’43.63”

4,2 /

4,2

5 /

Podwójny/

podłużny

1,35÷1,33

50o42’52.05” 

17o56’43.51”

5

1,27÷1,26

2

W10

50o42’50.57”

17o56’42.74”

3,4 /

15,1

4 /

Podwójny/

podłużny

1,20÷1,18

50o42’50.36” 

17o56’42.64”

18

1,30÷1,24

3

W11

50o42’48.72” 

17o56’41.78”

11,8 /

10,1

12 /

Podwójny/

podłużny

1,30÷1,25

50o42’48.45” 

17o56’41.64”

14

1,22÷1,17

*  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

b/  drenażu rozsączającego – 2 zestawy, o parametrach:

      -    drenaż rozsączający DN500 o perforacji 360o z rur PVC-U

      -    min. naziom na drenażem 0,5 m

      -    ułożenie drenażu – w obsybce filtracyjnej owiniętej w geowłókninę filtracyjną z
            włókien polipropylenowych, ułożonych podłużnie lub równolegle, pojedynczo lub
            podwójnie, bez spadku, w pasie drogi oraz na poboczu pod chodnikiem, na działkach
            nr 461/96, 468/96 km 1 obręb Kępa

      -    pozostałe parametry zestawiono tabelarycznie:

 

Lp.

Nr wpustu

Współrz.

Wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

drenażu

[m]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie*

dna urządz.

[m]

1

W8

50o42’53.62” 

17o56’44.50”

32

pojedynczy

1,50÷1,41

2

W12

50o42’46.07” 

17o56’40.39”

16,5 /

16,5

Podwójny /

równoległy

1,40÷1,33

50o42’46.05” 

17o56’40.48”

1,41÷1,34

      *  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia rozsączające (skrzynki, drenaże)  z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Krótkiej  w m. Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,1878 ha, zredukowana Fzr = 0,1596 ha.

  Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 21,1 l/s, dla
  natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha, Qmaxh = 75,84 m3/h, Qśrd = 6,57 m3/d,
  Qmaxr = 993,0 m3/rok.

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz

w zasięgu szczególnego korzystania z wód (zrzutu ścieków do ziemi)

-działki nr 461/96, 468/96 km 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML