Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2015.ZW - przejście światłowodem nad rzeką Kamionką w Popielowie

Opole 2015-11-19

OŚ.6341.116.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 06.11.2015 r. (data wpływu 13.11.2015 r.) pana Andrzeja Owczarka właściciela firmy CzarNet s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek z siedzibą: 43-178 Ornontowice ul. Kolejowa 175, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN firmy Tauron) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną:

 

  1. Nad rzeką Kamionką w km 1+784, w m. Popielów gm. Popielów
    (w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Kamieniec), kablem światłowodowym typu GYTC8Y 12J, pomiędzy słupami NN o poniższych parametrach:

 

Słup NN nr 809 (lewy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 696/282 a.m. 2
obręb Popielów

 

Słup NN nr 810 (prawy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 284 a.m. 2
obręb Popielów

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 
 

N: 50° 49’ 48,81”            E: 17° 43’ 49,16".

 

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będą urządzenie wodne (przejście nad ciekiem):

 

działka nr 698/188 a.m. 2 obręb Popielów gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu O/Brzeg).

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML