Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok

Uchwała Nr 389/15
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 16 listopada 201
5
w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015 r. poz. 1445 t.j.) oraz zgodnie z art. 230 i art. 238 ust l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z pózn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1. Projekt Uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z prognozałącznej kwoty długu, stanowiący załącznik Nr 2 do   niniejszej uchwały.

                                                                                                             § 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                             § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa

2. Leonarda Płoszaj

3. Krzysztof Wysdak

4. Rudolf Mohlek

5. Sybilla Stelmach

ZIPProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej kwoty długu
ZIPProjekt uchwały budzetowej na 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 

 

Wersja XML