Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2015.BS - odwodnienie ul.Akacjowej w m. KĘPA

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-11-17

OŚ. 6341. 106. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE -69/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Akacjowej w m. KĘPA, w  szczególności:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi:

a/ skrzynek rozsączających - 1 zestaw,  o parametrach:

 

b/  drenażu rozsączającego - 8 zestawów, o parametrach:

      -    drenaż rozsączający DN500 o perforacji 360o z rur PVC-U

      -    min. naziom na drenażem 0,5 m

      -    ułożenie drenażu – w obsybce filtracyjnej owiniętej w geowłókninę filtracyjną z
            włókien polipropylenowych, ułożonych podłużnie lub równolegle, pojedynczo lub
            podwójnie, bez spadku, w pasie drogi,  na działkach nr 640/90, 598/89 km 1 obręb
            Kępa

      -    pozostałe parametry zestawiono tabelarycznie:

 

Lp.

Nr wpustu

Współrz.

Wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

drenażu

[m]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie

dna urządz.

[m]

1

W21

50o42’49.54” 

17o57’01.38”

12,5 /

23,5

Podwójny/

podłużny

1,38÷1,33

50o42’49.60” 

17o57’01.42”

1,45÷1,34

2

W22

50o42’48.59”

17o57’01.02”

6 /

13

Podwójny/

podłużny

1,36

50o42’48.66” 

17o57’01.06”

1,40÷1,37

3

W23

50o42’47.46” 

17o57’00.26”

26

pojedynczy

1,45÷1,34

4

W24

50o42’45.61” 

17o56’59.30”

13 /

13

Podwójny/

równoległy

1,30÷1,22

50o42’45.59” 

17o56’59.37”

1,30÷1,22

5

W25

50o42’44.31” 

17o56’58.60”

14,5 /

14,5

Podwójny/

równoległy

1,30÷1,21

50o42’44.29” 

17o56’58.67”

1,30÷1,28

6

W26

50o42’43.37” 

17o56’58.14”

17

pojedynczy

1,20÷1,28

7

W27

50o42’46.04” 

17o57’01.87”

16,5/

16,5

Podwójny/

podłużny

1,40÷1,30

50o42’46.01” 

17o57’02.02”

1,36÷1,29

8

W28

50o42’45.59” 

17o57’03.95”

22

pojedynczy

1,40÷1,30

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia rozsączające (skrzynki, drenaże)  z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Akacjowej w m.Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,2976 ha, zredukowana Fzr = 0,2530 ha.

  Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 33,4 l/s, dla  natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha, 

   Qmaxh = 120,23 m3/h, Qśrd = 10,41 m3/d,   Qmaxr =1574,0 m3/rok.

 

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz w zasięgu szczególnego korzystania z wód:

lokalizacja urządzeń wodnych (skrzynek i drenaży rozsączających) oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

-działki nr 651/90, 640/90, 598/89 am 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany

-działka nr 800/90 am 1 obręb Kępa – własność Beata Kuźmińska 

zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka  794//90 am 1 obręb Kępa - własność Weronka Klimek, Anna Staisch, Franz Staisch.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML