Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2015.BS - odwodnienie ul. Fiołków w Luboszycach

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-11-02

 

OŚ. 6341.108.2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23-10-20215 r., postępowania na wniosek Romualda Maciantowicza, właściciela firmy AKWA-SERWIS z siedzibą ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia drogi gminnej ul. Fiołków w m. Luboszyce, gm.Łubniany, w  szczególności:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W-1 wód opadowych w km 2+847 rowu melioracyjnego R-B, o parametrach:

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania  do rowu melioracyjnego R-B km 0+847, wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowana kanalizację deszczową w ciągu ul.Fiołków z obszaru docelowej zlewni obejmującej teren dróg gminnych (ul. Dalii, Chabrów, Bratków, Astrów, Leśna, Rolna),  oraz terenów przyległych do dróg.

     Powierzchnia odwadnianej docelowe zlewni: całkowita Fc = 3,34 ha, zredukowana
     Fzr = 2,84 ha.

 Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 177,1 l/s, dla
  natężenia deszczu miarodajnego q = 62,4 l/s*ha, Qmaxh = 252,9 m3/h, Qśrd = 149,5 m3/d,
  Qmaxr =24659,7 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz w zasięgu szczególnego korzystania z wód:

lokalizacja wylotu ścieków orz zasięg szczególnego korzystania z wód:

-działka nr 231 am 5 obreb Luboszyce -  własność Gminy Łubniany

zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka  496/51 am 5 obreb Luboszyce – własność osoby fizycznej.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML