Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2015.BS- odwodnienie oboidnicy północnej na gruntach m.Lędziny

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 2015-11-02

 

OŚ. 6341.93.2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 09-10-2015 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Tomasza Płaczka, właściciela firmy SYSTEM PROJECT, 45-131 Opole, ul.Cygana 4, pełnomocnika Prezydenta Miasta Opola,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie  z wód, w zakresie odprowadzania do rowu drogowego D-16 zlewni rzeki Malina, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, powstających
z odwodnienia części Obwodnicy Północnej miasta OPOLA, stanowiącej  drogę krajową nr 94c, na odcinku od km 15+269 do km 15+736 poprzez istniejące wyloty ścieków zlokalizowane na gruntach m. LĘDZINY, na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Częstochowską, gm. Chrząstowice:  

- wylotem OBW-21 ø 400 mm, wylot główny poprzez komorę połączeniowa do przepustu rurowego ø 1500 na rowie D-16 w km 0+264, strona lewa - N 50o40’21.32”, E 17o 59’42.33”

- wylotem OBW-21a, wylot przy wylocie z przepustu  drogowego pod  obwodnicą do rowu D-16 w km 0+243, rzędna dna wylotu - 156,53 m npm -  N 50o40’21.30”, E 17o 59’41.22”

- wylotem OBW-21b, wylot przy wlocie do przepustu  drogowego pod  obwodnicą do rowu D-16 w km 0+291, rzędna dna wylotu - 156,25 m npm  -  N 50o40’21.17”, E 17o 59’43.69”.

 

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc = 1,74 ha, zredukowana Fzr = 0,696 ha. Obliczeniowa ilość wód opadowych dla trzech wylotów Qobl = 146,86 l/s, przy q =211 l/s*ha, Qmaxh = 132,17 m3/h, Qśrd = 36,63 m3/d, Qmaxr = 6 043,37  m3/rok.

 

Urządzenia oczyszczające: przed wylotem OBW 21a, OBW-21b - piaskownik poziomy o pojemności użytkowej: V = 1,05 m3, nadmiar wód z obu piaskowników (by-pas) wprowadzany jest do separatora substancji ropopochodnych lamelowy produkcji Ekol-Unicon o przepustowości 10/100 z którego zrzut następuje do wylotu OBW-21.

 

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 6/2 am 4 obręb Lędziny - właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

- działka 123/1, 123/2 am  4 obręb Kolonia Gosławicka - właściciel Gmina Opole.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

Wersja XML