Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2015.ZW - zbiornik "Przylesie II" Świerkle

Opole 2015-10-30

OŚ.6341.94.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Joanny Bruczyńskiej z Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. z siedzibą: 25-214 Kielce ul. Hauke Bosaka 3A, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez panów: Romana Formę i Krzysztofa Domagałę Wiceprezesów Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole z siedzibą: 46-021 Brzezie k. Opola, w sprawie:

 

I.Wygaszenia, na podstawie art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne tj. w związku ze zrzeczeniem się przez zakład uprawnień wynikających z decyzji, pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Opolskiego nr OS.III-6210/137/96/WJ z dnia 08.05.1996 r. zmienionego decyzją Wojewody Opolskiego nr OS.III-6210/128/98/wj z dnia 29.07.1998 r. którego termin obowiązywania upływa 31.12.2015 r.

 

II.Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Potoku Borkowskiego na potrzeby istniejącego zbiornika „Śródlesie II” zlokalizowanego
w m. Świerkle gm. Dobrzeń Wielki polegające na:

 

1.Piętrzeniu i retencjonowaniu śródlądowych wód powierzchniowych w zbiorniku Śródlesie II, tj. piętrzenie wód potoku Borkowskiego w 4+250 km do rzędnej 151,70 m n.p.m w okresie całego roku,

2.Poborze wód z Potoku Borkowskiego w ilości całkowitego przepływu (zbiornik przepływowy) w poniższych terminach i ilościach:

a.od 01.09. do 30.04. każdego roku w ilości: q = 0,06 m3/s,
216 m3/godz, 5184 m3/dobę),

b.od 01.05. do 30.06. każdego roku w ilości: q = 0,045 m3/s,
162 m3/godz, 3888 m3/dobę),

c.od 01.07. do 31.08. każdego roku w ilości q = 0,03 m3/s,
= 108 m3/godz., 2592 m3/dobę),

 

Qmax/rok = 1 652 400 m3/rok

3.Zrzucie wód ze zbiornika „Śródlesie II” do Potoku Borkowskiego w ilości całkowitego przepływu pomniejszonego o straty na parowanie w poniższych terminach i ilościach:

a.od 01.10. do 31.03. każdego roku w ilości: q = 0,059m3/s,
210,71 m3/godz, 5057 m3/dobę),

 1. od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości: q = 0,057 m3/s,
  Qmaxh = 203,65 m3/godz., Qmaxd = 4887,6 m3/dobę),
 2. od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości: q = 0,039 m3/s,
  Qmaxh = 139,07 m3/godz., Qmaxd = 3337,6 m3/dobę),
 3. od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości: q = 0,038 m3/s,
  Qmaxh =  137,30 m3/godz., Qmaxd = 3295,3 m3/dobę),
 4. od 01.07. do 31.08. każdego roku w ilości: q = 0,023 m3/s,
  Qmaxh = 81,54 m3/godz., Qmaxd = 1957,0 m3/dobę),
 5. od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości: q = 0,057 m3/s,
  Qmaxh = 205,42 m3/godz., Qmaxd = 4930,0 m3/dobę).

 

Qmax/rok = 1 538 558 m3/rok

 

 1. Zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika „Śródlesie II” opracowanej przez mgr inż. Joannę Bruczyńską we wrześniu 2015 r.

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.staw zlokalizowany jest na działkach nr

a.272/1, a.m. 4, 564, 565 a.m. 3 obręb Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
wł. Skarb Państwa w zarządzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Opole,

b.566 a.m. 3 obręb Świerkle gm. Dobrzeń Wielki wł. Skarb Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,

b.zastawka piętrząca zlokalizowana jest na działce nr

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji zastawki/zbiornika

A:                    N: 50° 45’ 16,10”                   E: 17° 54’ 27,40”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

Wersja XML