Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 Opole, 2015-10-28

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,
 2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.,
 3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku,
 4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 5. przyjęcia programów: 1. Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020, 2. Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020,
 6. wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
 7. wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
 8. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                               Powiatu Opolskiego

                                                                                                  Stefan Wrzecha

                                   

PDFProjekt Uchwały Nr XIII-73-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie roczn. prog. współpracy z org. pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-74-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepmych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-75-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-76-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-77-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie przyjecia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programu profilaktycznego w zakresie metod wychowawczych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-78-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-79-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. e-usługi cyfrowych zasobów geod. i kart. woj.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-80-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie zatwierzdenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-81-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XIII-82-15 RPOz dnia 06.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIII-82-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII-82-15 RPO z dnia 06.11.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
 

Wersja XML