Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory

Opole 2015-10-27

OŚ.6341.48.2015.ZW

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 §1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek – pismo z dnia 12.05.2015 r. pana Stanisława Harasimiuka z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego EKOMEL Sp. z o.o. z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4 p. 111 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez państwa Rudolfa i Beatę Malik zam. 46-050 Przywory ul. Dworcowa 17, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

I.Wykonanie urządzeń wodnych:

 

1.Trzech stawów rybnych, zasilanych wodami rzeki Strugi, zlokalizowanych na działkach nr 1603/65 i 1489/65 a.m. 1 obręb Przywory o następujących parametrach:

a.staw „Beata 1” o powierzchni całkowitej Fc= 1,73 ha, powierzchni lustra wody Flw= 1,42 ha, średniej głębokości wody h = 1,1 m,

b.staw „Beata 2” o powierzchni całkowitej Fc= 0,0296 ha, powierzchni lustra wody Flw= 0,19 ha, średniej głębokości wody h = 1,00 m,

c.staw „Beata 3” o powierzchni całkowitej Fc= 0,0597 ha, powierzchni lustra wody Flw= 0,043 ha, średniej głębokości wody h = 1,00 m,

- łącznej powierzchni całkowitej Fc= 1,819 ha, lustra wody Flw= 1,482 ha oraz pojemności wody V = 16 240 m3.

 

2.Stopnia – gurtu na rzece Strudze w km 2+610 o następujących parametrach:

a.wysokość stopnia h = 0,60 m,

b.szerokość stopnia B = 4,50 m,

c.rzędna dna 157,80 m npm,

d.rzędna góry stopnia 158,40 m npm,

e.konstrukcja stopnia i ubezpieczeń: płyty drogowe, betonowe 3,0 m x 1,5 m x 0,27 m i kołki drewniane 8 ÷ 10 cm długości L = 1,0 m,

f.całkowita długość umocnień L = 10,20 m

 

3.Ujęcia wody w km 2+620 rzeki Strugi oraz doprowadzalnika na staw „Beata 1” w formie:

a.rowu otwartego o wymiarach:

b.mnicha piętrzącego 600 mm z rur PZHD L = 5,0 m ze stojakiem adaptowanym z typowego wylotu betonowego, kanalizacyjnego z dobudową prowadnic
z ceownika [50 umożliwiającego założenie krat stalowych lub szandorów drewnianych

 

4.Syfonu pod gazociągiem, łączącego staw „Beata 1” ze stawem „Beata 2” w formie rurociągu L = 32 m z rur stalowych 406,6 mm i grubości śian g = 10 mm ze studniami betonowymi na wlocie i wylocie o wymiarach 1,0 m x 1,0 m i h = 2,0 m z oknami wlotowymi umożliwiającymi założenie w nich krat i szandorów.

 

5.Urządzenia zrzutowego ze stawu „Beata 1” do rzeki Strugi w km 2+405 w formie:

a.mnicha piętrzącego 600 mm z rur PZHD L = 5 m ze stojakiem adaptowanym
z typowego wylotu betonowego, kanalizacyjnego z dobudową prowadnic
z ceownika [50 umożliwiającego założenie krat stalowych lub szandorów drewnianych w formie rury „kładzionej” 250 mm z PVC umożliwiającej regulację poziomu zwierciadła wody w stawie,

b.rowu otwartego o wymiarach:

6.Urządzenia zrzutowego ze stawu „Beata 3” do rzeki Strugi w km 2+308 w formie mnicha piętrzącego 250 mm z rur PVC L = 10 m ze stojakiem w formie rury „kładzionej” 250 mm z PVC umożliwiającej regulację poziomu zwierciadła wody w stawie.

 

II.Likwidację urządzeń wodnych:

 

1.Końcowego odcinka rowu długości L = 140 m w obrębie działki nr 1603/65 a.m. 1 obręb Przyworyz jego zabudową powyżej tej działki na długości L = 12 m rurociągiem PVC 400 mm ze studnią wlotową z kręgów betonowych 1000 mm i wylotem czołowym betonowym do stawu „Beata 1”,

 

III.Szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

1.piętrzeniu wód rzeki Strugi w km 2+610 stopniem - gurtem o stałej rzędnej piętrzenia 158,85 m w okresie całego roku,

2.piętrzeniu wód w stawach w okresie całego roku do rzędnych:

3.poborze wód ujęciem brzegowym zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki Strugi w km 2+620 w poniższych terminach i ilościach:

q = 12,1 dm3/s, Qmaxh= 44 m3/h, Qśrd= 1 041,3 m3/d, Vc= 15 620 m3,

 

 

od 01.11. do 31.03. każdego roku w ilości:

q = 14,1 dm3/s, Qmaxh= 51 m3/h, Qśrd= 1 218,2 m3/d,

q = 2,23 dm3/s, Qmaxh= 8 m3/h, Qśrd= 193 m3/d,

 

4.zrzucie wód za pomocą urządzeń zrzutowych do rzeki Strugi: za stawu
„Beata 1” w km 2+405 i ze stawów „Beata 2” i „Beata 3” w km 2+308
w poniższych terminach i ilościach:

q = 14,1 dm3/s, Qmaxh= 51 m3/h, Qśrd= 1 218,2 m3/d, Vc= 226 126 m3,

 

Lokalizacja (współrzędne geograficzne) stawów:

1) N: 50° 35`15,2`` E: 17° 59`32,39``

2) N: 50° 35`15,31`` E: 17° 59`35,31``

3) N: 50° 35`14,61`` E: 17° 59`34,72``

4) N: 50° 35`14,47`` E: 17° 59`32,53``

5) N: 50° 35`15,15`` E: 17° 59`36,41``

6) N: 50° 35`14,99`` E: 17° 59`36,88``

7) N: 50° 35`14,86`` E: 17° 59`44,76``

8) N: 50° 35`15,80`` E: 17° 59`48,31``

9) N: 50° 35`15,54`` E: 17° 59`50,32``

10) N:50° 35`12,18`` E: 17° 59`48,85``

11) N: 50° 35`13,36`` E: 17° 59`45,95``

12) N: 50° 35`12,62`` E: 17° 59`40,93``

13) N: 50° 35`12,59`` E: 17° 59`40,55``

14) N: 50° 35`12,59`` E: 17° 59`40,22``

15) N: 50° 35`13,17`` E: 17° 59`37,47``

16) N: 50° 35`13,95`` E: 17° 59`36,39``

17) N: 50° 35`15,71`` E: 17° 59`46,83``

18) N: 50° 35`14,60`` E: 17° 59`36,39``

19) N: 50° 35`14,96`` E: 17° 59`34,72``

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz stron, których dotyczy niniejsze obwieszczenie jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209
w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

Wersja XML