Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2015.ZW - staw zasilany z rowu R-H 4 Kotórz Wielki

Opole 2015-10-12

OŚ.6341.84.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Henryka Palucha zam. 47-133 Piotrówka ul. Kościuszki 99 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Bartosza Turka zam. 46-060 Górki ul. Ogrodowa 17a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie urządzeń wodnych:

a.stawu ziemnego, rybnego, kopanego, zlokalizowanego na działce
nr 98/92 a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa, o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:

I:                   N: 50° 43’ 29,43”                   E: 18° 03’ 53,71”,

II:                  N: 50° 43’ 30,42”                   E: 18° 03’ 52,46”,

III:                 N: 50° 43’ 26,98”                   E: 18° 03’ 53,59”,

IV:                N: 50° 43’ 28,38”                   E: 18° 03’ 55,68”,

 

b.mnicha piętrząco – zrzutowego zlokalizowanego na stawie j.w. o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji mnicha:

                     N: 50° 43’ 30,42”                   E: 18° 03’ 52,38”,

c.zastawki piętrzącej zlokalizowanej na rowie R-H 4, na działce nr 72 a.m. 3 obręb Kotórz Wielki o poniższych parametrach:

 

 Współrzędne geograficzne lokalizacji zastawki:

                     N: 50° 43’ 28,45”                   E: 18° 03’ 56,11”,

 

d.ujęcia brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rowu R-H 4 w km 0+233,
w postaci doku żelbetowego z zamknięciem szandorowym, zintegrowanym
z konstrukcją zastawki i rurociągiem doprowadzającym wodę do stawu o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji ujęcia:

                     N: 50° 43’ 28,45”                   E: 18° 03’ 56,11”,

 

e.wylotu doprowadzalnika wód do stawu w postaci typowego doku żelbetowego
o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu rurociągu, doprowadzalnika wód do stawu:

                     N: 50° 43’ 28,38”                   E: 18° 03’ 55,68”,

 

f.wylotu odprowadzalnika wód ze stawu (leżak mnicha piętrząco – zrzutowego) zlokalizowanego na lewym brzegu rowu R-H 4 w km 0+172, w postaci typowego doku betonowego o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu rurociągu, odoprowadzalnika wód ze stawu do rowu R-H 4:

 

                     N: 50° 43’ 30,42”                   E: 18° 03’ 52,38”,

2.Szczególne korzystanie z wód rowu R-H 4 polegające na ich:

 

a.piętrzeniu zastawką zlokalizowaną w km 0+233 do max. rzędnej 165,00 m npm, przez okres całego roku dla potrzeb poboru wody do stawu hodowlanego
o powierzchni lustra wody Fzw= 0,2567 ha zlokalizowanego na działce nr 98/92
a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa,

 

b.poborze wód za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego w km 0+233
w poniższych terminach i ilościach:

c.zrzucie wód po ich wykorzystaniu za pomocą rurociągu (leżaka mnicha piętrząco – zrzutowego) zakończonego wylotem do rowu R-H 4 w km 0+172 w poniższych terminach i ilościach:

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

a.staw wraz z mnichem piętrząco – zrzutowym, doprowadzalnikiem (wraz z wylotem)
i odprowadzalnikiem w formie rurociągów:

b.zastawka piętrząca, ujęcie brzegowe, wylot odprowadzalnika zlokalizowane
na rowie R-H 4

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML