Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS- informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia ulicy Polnej w m. WINÓW

STAROSTA OPOLSKI

      ul.1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole,  dnia 9 października 2015 r.

OŚ. 6341. 82. 2015. BS                                                                                                   

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015, poz.469)

zawiadamiam,

o wszczęciu, w dniu 16-09-2015 r., postępowania na wniosek Pana Sebastiana Raudzis, SEWI sp. j., 45-231 Opole, ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy Prószków, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 104860 O, ul.Polnej, w miejscowości WINÓW, gm.Prószków, tj.:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na:

1.likwidację rowu drogowego prawostronnego, w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Winowie, od km 0+008 do km 0+440 poprzez zasypanie (funkcje rowu przejmie  zaprojektowana kanalizacja deszczowa),

2  likwidacja rowu drogowego prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 ulicy Prószkowskiej w Winowie na odcinku od km 11+827 do 11+814,

3. wykonanie budowli wlotowej WL-1 do kanału deszczowego DN300 zlokalizowanej na  rowie drogowym prawostronnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w km 11+827,

4. wykonanie budowli wlotowej WL-2 do kanału deszczowego DN300 zlokalizowanej na rowie drogowym prawostronnym w ciągu drogi gminnej ul.Polnej w km 0+091,

5. wykonanie wylotu ścieków W-1 z kanału deszczowego DN300 zlokalizowanej w km 0+132 rowu melioracyjnego "bez nazwy", na granicy działek  nr 1786/40, nr 1787/41;

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do ziemi  tj. do rowu  melioracyjnego „bez nazwy” (z ujściem do rowu R-1) wylotem ścieków W-1 zlokalizowanym na granicy działek nr: 1786/40, 1787/41, wód opadowych i  roztopowych z odwodnienia  drogi gminnej ul. Polnej w Winowie.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 1,799 ha, zredukowana Fzr = 0,5606 ha.

Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qobl.= 77,92 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=139 l/s, Qmaxh= 70,13 m3/h, Qśrd = 29,50 m3/d, Qmaxr = 4867,69 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:  arkusz mapy 1 obręb Winów:

1.w zakresie wykonania wylotu ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1786/40 - własność: Skarb Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu
                   Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole;

- 1787/41 - własność: osoba fizyczna

2. w zakresie likwidacji rowów drogowych:

- 1061/36 - własność: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków;

- 599/237 - własność: Województwo Opolskie w trwałym zarządzie Zarządu Dróg
                 Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

- 1249/38, 1946/38, 1102/38, 1101/38, 1240/38, 1440/38, 1236/38, 1573/38, 1224/38, 1372/38, 1855/38, 1337/38, 1319/38, 1320/38, 1543/37 - własność: osób fizycznych.

Pouczenie

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa stronom postępowania, przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy (wnioskiem, operatem wodnoprawnym wraz z uzupełnieniami) strony mogą zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy są do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul.1 Maja 29, pok.209, w godzinach pracy urzędu.  

Wykaz właścicieli działek (stron w postepowaniu wodnoprawnym) do wglądu:

- w pokoju nr 209, pietro II w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.

- w pokoju nr 26 A,  piętro II Urzędu Miasta Prószkowa.

 

 

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi inspektor Beata Szczęsny, telefon kontaktowy: 77  54 - 15 - 143

Wersja XML