Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.81.2015.BS - dot odwodnienia dróg gminnych ul.Kościuszki ,część ul.Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-10-01

OŚ. 6341. 81. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 10 września 2015 r., postępowania na wniosek Sebastiana Raudzisa, SEWI sp. j. 45-231 Opole, ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z rozbudowywanej drogi gminnej - ul.Kościuszki w miejscowości Dobrzeń Wielki, tj.:

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na:

 1. likwidację istniejącego rowu drogowego, w ciągu ul. Kościuszki, od km 0+049,60 do km 0+073,6 poprzez zasypanie oraz na wykonanie  w jego miejscu drenażu zbierającego z rur PCV z filtrem z włókna syntetycznego lub kokosowego w obsypce żwirowo-piaskowej
  o średnicy Dn100 mm z włączeniem do istniejącego rowu melioracyjnego (bez nazwy, uchodzącego do rowu melioracyjnego R-E-3) w km drogi 0+103;
 2. przebudowę odcinka rowu melioracyjnego na odcinku 0+103,8 ÷ 0+126,10 strona drogi prawa,  poprzez  odbudowę otwartego odcinka rowu o długości L=22,3 m do parametrów: szerokość 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5, wyprofilowanie; oraz przedłużenie o 1,0 m  zarurowanego pod drogą rurociągiem Dn 0,3 m odcinka rowu  z ujściem do rowu R-E-3;
 3. budowę przepustu Dn200 w km drogi 0+346,8 na nieoznaczonym rowie stanowiącym połączenie rowów melioracyjnych R-E-3 oraz R-A o rzędnych dna wlotu  148,92 i wylotu 148,95, na działce nr 1197/165; 
 4. wykonanie wylotów wód opadowych i roztopowych:

a/ z przykanalika wpustu ulicznego do zarurowanego odcinka rowu (bez nazwy) w km drogi 0+103

b/ z dwóch korytek ściekowych skarpowych (po obu stronach drogi przy wlocie i wylocieprojektowanego przepustu Dn 200 w km drogi 0+103) do rowu bez nazwy na działce nr 1197/165

c/ z dwóch korytek ściekowych skarpowych (po obu stronach drogi przy wlocie i wylocieistniejącego przepustu Dn 400 pod ul. Dworcową) do rowu melioracyjnego R-E-3 w km 0+962i w km0+972

d/ z przykanalika wpustu ulicznego do rowu melioracyjnego R-A-2 (przy ul.Dworcowej),w km 0+237

 1. wykonanie wylotów z drenaży zbierających po obu stronach dró gminnych: ul. Kościuszki oraz części ul. Dworcowej do rowów melioracyjnych: 

- bez nazwy(łączącego rowy R-E-3 i R-A) – czterech wylotów w km drogi 0+346,8 (do projektowanego przepustu Dn 200 mm pod ul. Kościuszki;

- R-E-3 - czterech wylkotów w km 0+962 i w km 0+972 poprzez włączenie do istniejącego przepustu Dn 400 mm pod ulicą Dworcową

 

II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi tj. do rowów melioracyjnych wylotami ścieków wymienionymi w punkcie 4, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia rozbudowywanych dróg gminnych: ul. Kościuszki oraz z części ul. Dworcowej.

   Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,343 ha.

   Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 45,55 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=127 l/s,

  Qmaxh=164,0 m3/h, Qśrd = 14,39 m3/d, Qmaxr = 2232 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

 

Ozn.

Nr działki

Obręb

Właściciel

Korytka ściekowe drogi woj. ul.Namysłowska

103

Dobrzeń

Wielki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

45-231 Opole, ul. Oleska 127

Likwidacja rowu od km 0+049,60 do km 0+073,6

156 km 6

Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki; ul. Namysłowska 44,      46-081 Dobrzeń Wielki

Działki przyległe

919/148

 km 6

Dobrzeń Wielki

Osoby fizyczne

861/149

km 6

Dobrzeń Wielki

Osoby fizyczne

Oczyszczenie rowu od km  0+103,8  do km 0+126,10  i przedłużenie kanału w km 0+106,8 

156 km 6

Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki; ul. Namysłowska 44,      46-081 Dobrzeń Wielki

Działki przyległe

263/149

km 6

Dobrzeń Wielki

Osoby fizyczne

Budowa przepustu w km 0+346,8

1197/165

 km 6

Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki; ul. Namysłowska 44,      46-081 Dobrzeń Wielki

Drenaż zbierający

996/189, 191, 511/178, 996/189, km 6

 

Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki; ul. Namysłowska 44,      46-081 Dobrzeń Wielki

Wpust w km 0+531,68

991/177

km 6

Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki; ul. Namysłowska 44,      46-081 Dobrzeń Wielki

510/201

 km 6

Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki; ul. Namysłowska 44,      46-081 Dobrzeń Wielki

 

Z up. Starosty

   Urszula Karpińska – Karbowniczek

   Geolog Powiatowy

 

Wersja XML